REGULAMIN PUBLIKOWANIA PRAC
 1. Czasopismo "Alergologia • Immunologia" publikuje artykuły naukowe o treści medycyny klinicznej i doświadczalnej, poświęcone problemom alergii i immunologii.


 2. W czasopiśmie tym zamieszczane są prace: oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, opracowania edukacyjne, doniesienia wstępne, streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich, sprawozdania ze zjazdów naukowych, komunikaty redakcyjne, oceny książek medycznych, listy do Redakcji, polemiki, artykuły redakcyjne, informacje o szkoleniach i konferencjach naukowych, informacje o lekach, informacje o specjalistycznym sprzęcie medycznym, informacje z zakresu alergologii i immunologii dla lekarzy rodzinnych i innych specjalności, reklamy firm farmaceutycznych.


 3. Do druku kwalifikowane są prace pozytywnie zaopiniowane przez niezależnych recenzentów.


 4. Prace zakwalifikowane są poddawane korekcie redakcyjnej uzgadnianej z autorem.


 5. Prawa autorskie muszą być potwierdzone podpisem wszystkich autorów pod oświadczeniem następującej treści:
  Oświadczam, że artykuł jest moim oryginalnym dziełem i nie narusza praw autorskich innych osób, nie był wcześniej publikowany i nie został przesłany redakcji innego czasopisma. Po jego publikacji prawa autorskie przekazuję redakcji "Alergologii • Immunologii".


 6. Prace w języku polskim lub angielskim należy przesyłać w dwóch egzemplarzach wydruku wraz z zapisem tekstu w programie Word for Windows oraz rycin w programie Power Point, Corel lub w innych programach graficznych zapisanych z rozszerzeniem pcx, tiff.


 7. Układ pracy:
  • Imię i nazwisko autora/ów
  • Tytuł pracy
  • Nazwa ośrodka, w którym praca została wykonana
  • Imię i nazwisko kierownika ośrodka wraz z tytułem
  • Adres do korespondencji, tel./fax, e-mail/
  • Tekst pracy wraz z tabelami i rycinami oraz piśmiennictwem.

  Streszczenie w języku polskim i angielskim [max. 1 strona A4 lub 200 słów] wraz z 3-5 słowami kluczowymi [wg listy Medical Subjects Headings, Index Medicus]. Tłumaczenie na język angielski może być zlecone Redakcji [odpłatnie przez autora].


 8. Objętość pracy oryginalnej i poglądowej nie powinna przekraczać 8 stron formatu A4, pozostałych 4 strony – A4. Streszczenie pracy habilitacyjnej - 1 strona A4, pracy doktorskiej - 1/2 strony A4.


** Piśmiennictwo należy przygotować wg kolejności cytowania w teście artykułu.
Przy cytowaniu prac zbiorowych należy wpisać nazwisko oraz inicjały imion wszystkich autorów. Kolejno podajemy tytuł pracy, tytuł czasopisma, rok, tom, strony od-do. Zgodnie ze schematem:
Carson CC III, Segura JW, Greene LF. Clinical importance of microhematuria. JAMA 1979; 241: 149-50
Przy cytowaniu monografii lub książki podajemy nazwisko, inicjały imienia redaktora, tytuł, wydawcę, miejsce wydania, rok wydania i strony od-do.

Ostatecznie przesłana do druku na adres redakcji praca winna zawierać:

A: 2 kopie: wydruku tekstu zasadniczego wraz z piśmiennictwem;
B: oświadczenie autorów dotyczące praw autorskich;
C: tabele, ryciny, fotografie z podpisem w języku polskim i angielskim;
D: streszczenie polskie i angielskie wraz ze słowami kluczowymi;
E: zapis elektroniczny pracy przeznaczonej do publikacji.