REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC
  1. NEFROLOGIA I DIALIZOTERAPIA POLSKA zamieszcza prace z dziedziny nefrologii i dializoterapii - teoretycznej i doświadczalnej, przede wszystkim jednak klinicznej, jak również materiały z sympozjów, kongresów, artykuły sponsorowane.

  2. Publikowane są prace oryginalne, poglądowe, spostrzeżenia kliniczne, recenzje, notatki kronikarskie, komunikaty, listy do Redakcji. Zamieszczane są także po uzyskaniu zgody Autora i Wydawcy streszczenia lub pełne teksty z prasy zagranicznej.

  3. Prace należy nadsyłać na adres Redakcji w trzech egzemplarzach, pisanych jednostronnie, na arkuszach w formacie A-4, z użyciem czcionki "Times New Roman" (12 pkt.) wraz z CD zawierającym wersję elektroniczną artykułu w oprogramowaniu Word 2007 lub drogą elektroniczną:
  E-mail: redakcja@wydplek.com.pl

  4. Na pierwszej stronie należy podać: tytuł pracy wraz z jego tłumaczeniem na j. angielski, imiona i nazwiska autorów, nazwę jednostki (klinika, zakład, oddział), imię i nazwisko kierownika, adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail, następnie: streszczenie i dodatkowe słowa kluczowe w wersji polskiej i angielskiej.

  5. Należy dołączyć oświadczenie, że praca nie była dotychczas publikowana wraz z podpisem wszystkich autorów oraz kierownika jednostki. Będzie ono stanowiło równocześnie zgodę na opublikowanie nadesłanego artykułu.

  6. Ryciny i tabele należy dołączyć oddzielnie wraz z tytułem oraz jego angielskim tłumaczeniem. Ryciny należy dostarczyć w plikach graficznych o rozszerzeniu jpg lub tiff z rozdzielczością 300 DPI.

  7. Piśmiennictwo (od 2014 r.) według kolejności cytowania należy przygotować zgodnie z konwencją międzynarodową, skróty według (Index Medicus) oraz kolejno rok; tom: strony, a w przypadku książek nazwę firmy wydawniczej, miejsce i rok wydania. Każdą pozycję podać w osobnej linii. W przypadku piśmiennictwa w wykazie należy podać: nazwisko Autora/Autorów, inicjały imion. W przypadku większej niż 6 liczby Autorów, należy podać pierwszych pięciu z dopiskiem i wsp: (gdy cytowana praca w j. polskim) lub et al: (w j. angielskim), a następnie pełny tytuł pracy. Np. 10. Autor A, Autor B, Autor C, Autor D, Autor E. et al: (lub i wsp): Pełny tytuł pracy. Nefrol Dial Pol. 1997; 1: 17-23.

  8. Autorzy otrzymują potwierdzenie nadesłania pracy. Przyjęcie do druku następuje w oparciu o opinię dwóch Recenzentów, którzy nie znają nazwisk Autorów oraz ośrodków. Praca może być zwrócona Autorowi z propozycją przeredagowania zgodnie z uwagami Recenzentów.

  9. Redakcja zastrzega sobie możliwości dokonywania niezbędnych poprawek i skrótów bez porozumienia się z Autorem.

  10. Warunkiem druku pracy jest odesłanie korekty szczotki drukarskiej.

  11. Za wydrukowane prace (z wyjątkiem prac zamówionych) nie są wypłacane honoraria.

  Kolegium Redakcyjne

  Kolegium Redakcyjne  Drodzy Autorzy,
  Przy przysyłaniu artykułów do publikacji serdecznie prosimyo zapoznanie się z regulaminem ogłaszania prac.
  Właściwe przygotowanie zapewni szybką i bezbłędną publikację pracy. Po dostarczeniu tekstu na płytce praca będzie wymagała minimalnej korekty.
  Tekst pracy prosimy pisać w sposób ciągły.


  >>english version<<