SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

445-449
W. Sinkiewicz, W. Balak
Diagnostyka i znaczenie rokownicze omdleń u osób z organiczną chorobą serca
Diagnostic strategy and prognostic significance of syncope in patients with organic heart disease

450-453
L. Miszczyk, G. Woźniak, B. Jachymek, J. Spindel, Z. Wygoda
Ocena skuteczności radiosynowektomii stawu kolanowego przy użyciu 90Y
Effectiveness evaluation of knee joint 90Y radiosynovectomy

454-461
L. Miszczyk, W. Majewski, M. Matuszewski, R. Kulik, A. Kowalski, R. Poźniak-Balicka
Stereotaktyczna pozaczaszkowa radiochirurgia guzów wątroby z bramkowaniem oddechowym wiązki promieniowania - prezentacja metody
Stereotactic extracranial radiosurgery of liver tumors using respiratory gating - the method presentation

462-465
M. Wiatr, J. Składzień
Doświadczenia własne w leczeniu nowotworów złośliwych ucha środkowego i zewnętrznego na podstawie materiału zgromadzonego w latach 1992-2001
Own experiences in treatment of the external and middle ear tumors from data collected between 1992-2001

466-469
W. Stelmach, E. Olas-Janaszkiewicz, I. Maniecka-Bryła, M. Bryła
Średnia liczba zabiegów chirurgicznych oraz liczba zatrudnionych lekarzy w oddziałach chirurgii ogólnej w okresie funkcjonowania różnych systemów finansowania ochrony zdrowia
Mean number of surgical interventions and number of engaged physicians' in general surgical departments in different health care systems

470-475
A. Radziszewski, M. Gajda, A. Pituch-Noworolska, M. Drożdż, A. Kraśniak, I. Kaczmarczyk, S. Hołyś, J. Żurowski, A. Sydor, W. Sułowicz
The evaluation of the effectiveness of multiple dose intradermal hepatitis B re-vaccination in hemodialyzed patients not responding to standard method of immunization
Ocena skuteczności rewakcynacji przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B wielokrotnymi śródskórnymi dawkami u pacjentów hemodializowanych nie odpowiadających na standardową immunizację

476-482
I. Kaczmarczyk, A. Kraśniak, M. Drożdż, E. Chowaniec, M. Gajda, A. Radziszewski, W. Sułowicz
The influence of sodium profiling on blood volume and intradialytic hypotension in patients on maintenance hemodialysis
Wpływ profilowania sodu na objętość krwi krążącej i hipotonię śróddializacyjną u chorych leczonych powtarzanymi hemodializami

483-488
D. Formanowicz, I. Pietrzyk, K. Wiktorowicz
Mikroheterogenność transferyny u chorych leczonych powtarzaną hemodializą
Transferrin microheterogeneity in patients treated by maintenance haemodialysis


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

489-494
W. Czyżewska, T. Grzelak, B. Szary
Otrzewna jako błona specyficzna
Peritoneum as a specific membrane

495-497
J. Panek, J. Zasada
Rola tlenku azotu w ostrym zapaleniu trzustki
The role of nitric oxide (NO) in acute pancreatitis

498-501
J. Świerczyński, M. Szołkiewicz, B. Rutkowski
Stosowanie sprzężonych kwasów linolowych w zapobieganiu i leczeniu otyłości
The conjugated linoleic acids in prevention and treatment of obesity

502-505
E. Czarnobilska, K. Obtułowicz, K. Wesołek, J. Piętowska, E. Śpiewak
Mechanizmy alergii na nikiel
Mechanisms of nickel allergy

506-508
E. Czarnobilska, K. Obtułowicz, K. Wesołek
Reakcja alergiczna typu IV i jej podtypy
Type IV of hypersensitivity and its subtypes

509-514
L. Kulczycka, M. K. Kierstan, A. Sysa-Jędrzejowska, E. Robak
Toczeń indukowany lekami a układowy toczeń rumieniowaty - różnice i podobieństwa
Drug-induced lupus erythematosus and systemic lupus erythematosus - differences and similarities

515-520
R. Krysiak, B. Okopień, Z.S. Herman
Zapalenie przysadki mózgowej
Hypophysitis

521-524
E. Kisiel, W. Kryczka
Przeciwciała antyfosfolipidowe w zakażeniu HCV. Niewinne białka, czy czynnik ryzyka?
Antiphospholipid antibodies with HCV infection. Innocent proteins or risk factor?

525-527
A. Atras, R. Patryn, K. Marczewski
Procesy diagnostyczno-lecznicze a potrzeba udzielenia zgody przez pacjenta w opinii lekarzy
Diagnostic and treatment processes and the requirement of patient's consent in doctors' opinions


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

528-530
A.J. Jaroszyński, E. Bober-Palak, L. Jóźwiak, A. Książek
Leczenie niedokrwistości nerkopochodnej zagrażającej życiu u pacjentów odmawiających transfuzji krwi z przyczyn religijnych - opis przypadków<br> Severe, life-threatening renal anemia treatment in patients who do not accept heterologous blood transfusion for religious reasons - case report

531-533
K. Straszak
Sarkoidoza - rzadka postać kliniczna
Sarcoidosis - rare clinical form

534-537
G. Rozumek, D. Klementowska, K. Całka, W. Molenda
Gruźlica płuc u chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów - doniesienie kliniczne
Lung tuberculosis in a patient with rheumatoid arthritis - case report

538-540
S. L. Czaban, T. Musiuk, A. Siemiątkowski
Zastosowanie leków fibrynolitycznych podczas resuscytacji oddechowo-krążeniowej - doświadczenia własne - opis przypadku
Thrombolysis during cardiopulmonary resuscitation - own clinical observations - case report


HISTORIA MEDYCYNY - HISTORY OF MEDICINE

541-544
M. Kózka, A.Snarska, T. Drygalski, M. Dolecki
Zabiegowe leczenie żylaków kończyn dolnych na przestrzeni wieków
Surgical treatment of the lower extremities varicose veins throughout the ages