SPIS TREŚCI
Sesja I
Gorączka niewiadomego pochodzenia
Fever of unknown origin


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

7-8
R. Konior
Gorączka nieznanego pochodzenia. Trudności w rozpoznawaniu inwazyjnego zakażenia bakteryjnego u dzieci na modelu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
Fever of unknown origin. Diagnostic difficulties in invasive bacterial diseases in children observed in bacterial meningitis model

9-11
A. Radzikowski
Gorączka o nieustalonej przyczynie (PUO) (pyelonephritis, pneumonia, mastoiditis, ethmoiditis)
Fever of unknown origin (PUO) (pyelonephritis, pneumonia, mastoiditis, ethmoiditis)

12-15
L. Szenborn
Gorączka jako alarmujący objaw kliniczny zakażeń u dzieci
Fever as an alarming symptom of infections in children


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

16-17
A. Krzywicka, M. Rusek-Zychma, M. Barć-Czarnecka, D. Roszkowska
Zespół okresowej gorączki, aftowego zapalenia jamy ustnej, zapalenia gardła oraz limfadenopatii szyjnej (PFAPA) u 4-letniej dziewczynki - opis przypadku
Periodic fever, aphtosus stomatitis, pharyngitis, cervical adenopathy syndrome (PFAPA syndrome) in 4-years old girl - case report

18-19
B. Pilch, M. Legutko, D. Pietrys, J.J. Pietrzyk
Trudności diagnostyczne stanów gorączkowych u 21-miesięcznej pacjentki - prezentacja przypadku
Difficulties in diagnosing febrile states in 21-month-old patient - case report

20-24
B. Iwańczak, T. Pytrus, A. Stawarski, K. Mowszet, F. Iwańczak
Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu gorączki niewiadomego pochodzenia u dzieci
Management of fever without source in children


Sesja II
Postępowanie po pierwszym napadzie mózgowym u dzieci
Management after first cerebral attack in children


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

25-28
M. Kaciński
Napady niedrgawkowe u dzieci
Nonconvulsive events in children

29-31
E. Marszał
Pierwszy napad drgawek u dzieci - postępowanie diagnostyczne i leczenie
A first convulsive seizure in children - diagnostic procedures and treatment

32-37
J. Wendorff
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne po pierwszym napadzie mózgowym u dziecka
The diagnostic and therapeutic management in the first cerebral attack in childhood


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

38-40
M. Kaciński, A. Zając, B. Skowronek-Bała, S. Kroczka, A. Gergont, A. Kubik
Kliniczna manifestacja neuroboreliozy u dzieci
CNS Lyme disease manifestation in children


Sesja III
Trudności diagnostyczne w dolegliwościach brzusznych u dzieci
Diagnostic dilemma in abdominal pain in children


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

41-42
A. Bysiek
Rzadsze lub trudne diagnostycznie przyczyny ostrego brzucha u dzieci
Rare diagnostically difficult causes of acute abdomen in children.

43-45
J. Bohosiewicz
Trudności diagnostyczne w dolegliwościach brzusznych u dzieci
Diagnostic dilemma in abdominal pain in children

46-47
K. Fyderek
Wybrane zagadnienia związane z trudnościami diagnostycznymi dolegliwości brzusznych u dzieci
Chosen diagnostical aspects of abdominal disorders in children

48-52
F. Iwańczak
Trudności diagnostyczne w dolegliwościach brzusznych u dzieci
Challenge in diagnostics of abdominal complaints in children


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

53-55
W. Górecki, M. Krysta, A. Bysiek, P. Wojciechowski, Ł. Wyrobek
Pasaż gastrografiny w ocenie wątpliwej niedrożności jelit u dzieci
Gastrografin challenge test for the management of subileus in children

56-60
B. Iwańczak, A. Stawarski, J. Czernik, K. Bronowicki, F. Iwańczak, T. Pytrus, J. Klempous, J. Godziński
Trudności diagnostyczne przyczyn bólów brzucha okolicy wyrostka robaczkowego u dzieci
Diagnostic difficulties in pediatric abdominal pain with potential appendicitis

61-64
I. Jastrzębska, K. Fyderek
Odległa obserwacja dzieci z chorobą refluksową przełyku
Long-term observation of children with gastro-esophageal reflux disease

65-67
M. Sładek, U. Jedynak-Wąsowicz, A. Wędrychowicz, K. Kowalska-Duplaga, S. Pieczarkowski, K. Fyderek
Niska częstość zapalenia żołądka o etiologii Helicobacter pylori u dzieci i młodzieży z zapalną chorobą jelit
The low prevalence of Helicobacter pylori gastritis in newly diagnosed inflammatory bowel disease children and adolescent

68-71
D. Drożdż, P. Kwinta, J. A. Pietrzyk, P. Korohoda, M. Drożdż, K. Sancewicz-Pach
Wskaźnik masy ciała (BMI) czy analiza bioimpedancji elektrycznej (BIA) - która metoda pozwala lepiej ocenić zawartość tkanki tłuszczowej u dzieci
Body mass index (BMI) or bioimpedance analysis (BIA) - which method enables a better assessment of fat mass in children?

72-75
M. Janas-Kozik, J. Albert, E. Kresimon, M. Stokowacka-Zakrzewska, K. Wawrzyniak
Choroba somatyczna czy zespół Munchausena z przeniesienia? Choroba matki czy dziecka? Kontrowersje diagnostyczne
Somatic disease or Munchausen Syndrome by Proxy? Mother's or child's disease? Diagnostic controversies


Sesja IV
Omdlenia u dzieci
Syncope in children


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

76-79
A. Rudziński, J. Oko-Łagan, J. Kuźma
Omdlenia u dzieci i młodocianych
Syncope in children and adolescents

80-83
L. Szydłowski
Omdlenia u dzieci
Syncope In children

84-86
A. Gergont
Adaptacja krążenia mózgowego do pozycji pionowej u dzieci z omdleniami neurogennymi
Adaptation of cerebral blood flow to orthostatic stress in children with neurally mediated syncope


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

87-91
J. Oko-Łagan, J. Kuźma, B. Pietrucha, E. Olczykowska-Siara, W. Król-Jawień, Z. Kordon, A. Rudziński, M. Łoś-Stolarczyk, P. Klimeczek
Omdlenia kardiogenne u dzieci
Cardiac syncope in children


Sesja V
Przewlekła choroba nerek
Chronic renal failure


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

92-97
J. A. Pietrzyk, K. Zachwieja, M. Miklaszewska, D. Drożdż
Czy przewlekłą chorobę nerek można uznać za jedną z kontrowersji w pediatrii?
Shall we recognize chronic renal insufficiency as a pediatric controversy?

98-100
D. Zwolińska
Przewlekła choroba nerek u dzieci - problemy diagnostyczne
Chronic kidney disease - diagnostic problems

101-102
R. Grenda
Ogólnoustrojowe skutki przewlekłej choroby nerek u dzieci
Systemic consequences of chronic kidney disease in children


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

103-105
K. Kiliś-Pstrusińska
Kontrowersje w leczeniu przewlekłych pierwotnych kłębuszkowych zapaleń nerek u dzieci
Controversy in chronic primary glomerulonephritis treatment in children


Sesja VI
Kolejna obturacja oskrzeli u niemowlęcia i co dalej?
Next episode of wheezing in infant - what to do?


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

106-108
G. Lis
Kolejna obturacja oskrzeli u niemowlęcia i co dalej? Naturalna historia świstu wydechowego
Next episode of wheezing in infant - what to do? Natural history of wheeze

109-111
A. Bręborowicz
Kolejna obturacja oskrzeli u niemowlęcia - i co dalej?
Next episode of wheezing in infant - what to do?

112-114
A. Emeryk
Kolejna obturacja oskrzeli u niemowlęcia i co dalej?
Next wheezy episode in infant - what to do?


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

115-117
U. Jedynak-Wąsowicz, K. Przybyszewska, T. Szczerbiński, E. Cichocka-Jarosz, M. Groblicka, G. Lis, K. Fyderek
Retrospektywna analiza współistnienia kwaśnego refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z atopową astmą oskrzelową
Retrospective analysis of coexistence of acidic gastro-esophageal reflux in children with atopic bronchial asthma

188-121
P. Kwinta, T. Tomasik, M. Klimek, G. Lis, E. Cichocka-Jarosz, J. J. Pietrzyk
Epizody świszczącego oddechu u dzieci urodzonych przedwcześnie z bardzo małą urodzeniową masą ciała: nadwrażliwość oskrzeli czy astma oskrzelowa? Badanie kohorty w wieku 5-7 lat
Wheezing in very low birth weight infants: sequence of early neonatal lung injury or increased susceptibility for allergic reactions? Follow-up study up to age of 5-7 years