SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

61-67
J. Lelakowski, J. Majewski, J. Szczepkowski, A. Dreher, J. Bednarek, B. Małecka
Dynamika zmian dyspersji odstępu QT po implantacji rozrusznika komorowego VVIR z nastepową ablacją metodą RF łącza przedsionkowo-komorowego w opornym na farmakoterapie migotaniu przedsionków
Dynamic of the changes of the paced QT dispersion after ventricular pacemaker implantation (VVIR) and radiofrequency atrioventricular junction ablationin drug in refractory atrial fibrillation

68-72
B. Stogowska-Nikiciuk, J. Małyszko, J.S. Małyszko, K. Pawlak, M. Myśliwiec
Wpływ simwastatyny na hsCRP i wybrane parametry układu hemostazy u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
The influence of simvastatin on hsCRP and some parameters of hemostasis in patients with ischemic heart disease


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

73-76
J. Włodarczyk
Przełyk Barretta - aspekt molekularny
Barret esophagus - molecular biology

77-81
K. Mihułka, B. Batko, A. Skura, P. Krawiec, M. Krzanowski, W. Sułowicz, T.J. Guzik, T. Adamek-Guzik
Nawracające zapalenie chrząstek - wyzwanie współczesnej diagnostyki i terapii
Relapsing polychondritis - a challenge for modern diagnostics and treatment

82-86
J. Gozdowska, M. Durlik
Metody leczenia schyłkowej niewydolności nerek u pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności - HIV
The methods of therapy ESRD patients infected with the human immunodeficiency virus - HIV

87-91
E. Kacińska, J. Goździk, H. Czajka
Dlaczego trzeba szczepia pacjentów po przeszczepieniach komórek krwiotwórczych?
Why should we revaccinate children after stem cell transplantations?

92-95
T. Pawełczyk, I. Kłoszewska
Interakcje leków psychotropowych z sokiem grejpfrutowym: korzyści i potencjalne ryzyko
Grapefruit juice interactions with psychotropic drugs: advantages and potential risk

96-98
J. Kunz
Konsekwencje decyzji o zwolnieniu z sekcji zwłok w przypadkach opiniowania o błedzie lekarskim
The possibility of medico-legal opinionating on medical error in cases of waived postmortem examination


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

99-101
P. Jaźwiec, L. Chwiszczuk, M. Sąsiadek, K, Całka, T. Kuniej, I. Plucińska
Olbrzymi tetniak tetnicy ł1czącej tylnej w obrazie panarteriografii naczyń mózgowych i angiografii metodą tomografii komputerowej (angio-TK)
Giant aneurysm of posterior comunicating artery (PCoA) in cerebral panarteriography and CT angiography (CTA)

102-106
K. Kobylarz, S. Kwiatkowski, B. Inglot, A. Mróz
Kompleksowe leczenie dziecka z uszkodzeniem pourazowym pnia mózgu i rdzenia kręgowego. Opis przypadku i omówienie współczesnych możliwości leczenia
Comprehensive management of a child with a post-traumatic brain stem and spinal cord injury. A case study and presentation of current therapeutic modalities

107-108
I. Sobczyk-Krupiarz, A. Garlicki, G. Biesiada, J. Czepiel, P. Skwara, D. Salamon, T. Mach
Przypadek zawleczenia paraduru typu A do Polski
The case of Salmonella paratyphi A infection in Poland

109-112
G. Bednarek-Tupikowska, A. Rakowska-Chort, M. Adamarczuk-Janczyszyn
Przypadek współistnienia pierwotnej nadczynności przytarczyc, zespołu Marfana i choroby von Willebranda
A patient with coexistence of primary hyperparathyroidism, Marfan's syndrome and von Willebrand`s disease

HISTORIA MEDYCYNY - HISTORY OF MEDICINE

113-114
M. Łysiak
Stefan Bolesław Szuman (1889-1972), chirurg toruński, psycholog i pedagog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stefan Boleslaw Szuman (1889-1972), the Torun surgeon, psychologist and educator, the Jagiellonski University professor