SPIS TREŚCI
541-544
E. Florek, W. Piekoszewski
Słowo wstępne
Introductory remarks


ARTYKUŁ REDAKCYJNY - EDITORIAL

545-547
J.D. Sargent, K. Maruska, M. Morgenstern, B. Isensee, R. Hanewinkel
Movie Smoking, Movie Horror, and Urge to Smoke
Palenie w filmach, horrory i chea palenia tytoniu


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

548-553
M. Król, E. Florek, M.K. Kornacka, R. Bokiniec, W. Piekoszewski
Stan kliniczny noworodka a stopień narażenia na dym tytoniowy w życiu płodowym
Clinical condition of the newborn versus tobacco smoke exposure during fetal life

554-557
K. Polańska, W. Hanke, W. Sobala, D. Ligocka
Prenatalna i postnatalna ekspozycja dzieci na środowiskowy dym tytoniowy
Prenatal and postnatal child exposure to environmental tobacco smoke

558-560
K.K. Hozyasz, Z. Dudkiewicz, B. Offert, W. Piwowar, J. Czerwińska, Z. Surowiec
Palenie tytoniu przez matkę przed zajściem w ciążę i występowanie innych czynników ryzyka urodzenia dziecka z rozszczepem twarzoczaszki
Preconceptional cigarette smoking and other risk factors for giving birth to a child with orofacial cleft

561-564
R. Kaźmierski, S. Michalak, D. Adamczewska-Kociałkowska, W. Kozubski
Wpływ palenia tytoniu na wyniki oceny klinimetrycznej chorych z udarem mózgu
The effect of tobacco smoking on clinimetric evaluation of stroke patients

565-566
B. Wiskirska-Woźnica, W. Wojnowski
Samoocena g3osu u palaczy w oparciu o Wska?nik Niesprawno?ci G3osu (VHI)
The smokers voice self assessment based on Voice Handicap Index (VHI)

567-570
K. Radwan-Kwiatek, K. Wójtowicz-Chomicz, P. Radwan, B. Skrzydło- Radomańska, A. Borzęcki
Wpływ palenia na przebieg kliniczny choroby Leśniowskiego-Crohna
Impact of cigarette smoking on the clinical outcome of Crohn's disease

571-573
H. Kara-Perz, T. Kosicka, S. Perz
Czy spironolakton stosowany w terapii nadciśnienia tetniczego chroni śródbłonek naczyniowy także u osób palących tytoń?
Does spironolactone use at arterial hypertension therapy protect endothelium also in smoking patients?

574-577
E. Paszyńska, J. Jurga, M. Dyszkiewicz-Konwińska
Palenie a choroby przyzębia dorastającej młodzieży - wyniki badań epidemiologicznych
Smoking and periodontal disease of adolescents - results of an epidemiological survey

578-580
T. Bachanek, M. Nakonieczna-Rudnicka, E. Kobyłecka
Stan uzębienia i wskaźnik leczenia próchnicy u osób palących papierosy i niepalących
State of dentition and the index of dental decay treatment in smokers and non-smokers

581-583
B. Owczarek, M. Kiernicka, E. Gałkowska, J. Wysokińska-Miszczuk
Wpływ palenia papierosów na stan przyzębia i efekty leczenia zachowawczego przewlekłego zapalenia przyzębia u pacjentów Poradni Periodontologicznej przy Katedrze i Zakładzie Periodontologii UM w Lublinie
The influence of tobacco smoking on the state of dentition and the effect of the chronic periodontitis conservative treatment in Periodontology Clinic patients at the Chair and Department of Periodontology of the Medical University in Lublin

584-588
V. Jachimowicz,T. Kostka
Stan funkcjonalny i zdrowotny osób palących tytoń w starszym wieku
Functional and health conditions of elderly smokers

589-592
A. Biczysko-Murawa, M. Seget, J. Stopa, W. Biczysko
Zmiany w nabłonku migawkowym tchawicy szczurów pod wpływem ekspozycji na dym tytoniowy - badania doświadczalne
Changes in tracheal ciliated epithelium of rats exposed to environmental tobacco smoke - experimental studies

593-597
W. Piekoszewski, E. Florek, M. Kulza, J. Wilimowska, U. Loba
Opracowanie metody oznaczanie metabolitów nikotyny w moczu
Development of analytical method for determination nicotine metabolites in urine

598-602
M. Bodnar, H. Rekwirowicz, P. Burduk, R. Bilewicz, W. Kaźmierczak, A. Marszałek
Intensywność wypalanych papierosów a biologia raka płaskonabłonkowego krtani
Impact of tobacco smoking on biologic background of Laryngeal Squamous Cell Carcinoma

603-607
K. Szyfter, K. Kiwerska, M. Rydzanicz, Ł. Kruszyna, T. Zemleduch, P. Jagodziński
Mutacje supresorowego genu przeciwnowotworowego TP53 w nowotworach tytonio-zależnych
Mutations of tumor suppressor gemne TP53 in tobacco smoke-associated tumors

608-611
M. Arndt, D. Brauze, W. Gawęcki, K. Szyfter
Wpływ polimorfizmu Arg554Lys w genie AHR na przeżywalność chorych na płaskonabłonkowego raka krtani w kontekście ekspozycji na dym tytoniowy - badania wstepne
Significance of Arg554Lys AHR gene polymorhism na survival of in squamous cell carcinoma laryngeal cancer in relation to tobacco smoking - preliminary study

612-616
S. Michalak, R. Kaźmierski, A. Hellmann, W. Kozubski
Wpływ palenia tytoniu na stężenie sprzężonych dienów w surowicach chorych z udarem mózgu
The effect of cigarette smoking on serum concentration of conjugated dienes in stroke patients

617-621
S. Michalak, R. Kaźmierski, K. Osztynowicz, M. Kmiećkowiak, A. Wencel-Warot, W. Kozubski
Wpływ palenia tytoniu na aktywność arylesterazy i paraoksonazy w surowicach chorych z udarem mózgu
The effect of cigarette smoking on serum activities of paraoxonase and arylesterase in stroke patients

622-623
K. K. Hozyasz, A. Mostowska, P.P. Jagodziński
Brak powiązań pomiędzy wybranymi polimorfizmami genów dla enzymów detoksykacyjnych i antyoksydacyjnych (GSTM1, GSTT1, CAT, MnSOD, GPX1), a rzuceniem palenia przez ciężarną - wyniki badania pilotażowego
Lack of association between metabolic and antioxidant gene polymorphisms (GSTM1, GSTT1, CAT, MnSOD, GPX1) and maternal quitting of smoking in pregnancy - preliminary results

624-627
E. Gomółka, M. Radomska, A. Sulka
Palenie tytoniu przez pacjentów leczonych z powodu uzale?nienia od alkoholu ? interakcje u?ywek

628-631
M. Cholewiński, R. Adamczyk, J. Czogała, M.Ł. Goniewicz, W. Zielińska-Danch, A. Sobczak, E. Słodczyk, B. Koszowski
Narażenie na pył respirabilny w pubach południowej Polski z wydzielonymi miejscami dla palących papierosy i niepalących
Exposure to respirable suspended particles in smoking and non-smoking sections of pubs in southern Poland

632-635
K. Woźniak, A. Moes, R. Chądzyński, J. Domagała-Kulawik
Ocena przydatności oznaczania stężenia tlenku węgla w powietrzu wydychanym
Evaluation of the indication of carbon monoxide in exhaled air

636-640
W. Zielińska-Danch, M.L. Goniewicz, I. Szołtysek-Bołdys, J. Czogała, B. Koszowski, E. Słodczyk, E. Anczyk, A. Sobczak
Wykorzystanie krzywych ROC do optymalizowania wartości granicznych biomarkerów w celu klasyfikacji badanych osób do grupy czynnych lub biernych palaczy
Estimation of optimal levels of tobacco biomarkers to distinguish active and passive smokers using ROC analysis

641-643
M. Śliwińska-Mossoń, H. Milnerowicz
Rozdział elektroforetyczny izoenzymów a-amylazy w surowicy niepalących i palących zdrowych osób oraz pacjentów ze stanem zapalnym trzustki
Electrophoretic pattern of a-amylase isoenzymes in serum of non-smoking and smoking normal persons and patients with pancreatitis

644-647
J. Ambroszkiewicz, T. Maciejewski, M. Chełchowska, J. Gajewska, T. Laskowska-Klita
Stężenia markerów obrotu kostnego w surowicy krwi kobiet ciężarnych palących tytoń oraz w krwi pępowinowej noworodków
Concentrations of serum bone turnover markers in smoking pregnant women and in umbilical cord blood of newborns

648-651
M. Chełchowska, T. Maciejewski, J. Ambroszkiewicz, J. Gajewska, R. Łęcka, T. Laskowska-Klita, M. Ołtarzewski
Wpływ palenia tytoniu na stężenia tlenku azotu w surowicy krwi kobiet ciężarnych i krwi pępowinowej
The effect of tobacco smoking on nitric oxide serum concentration in pregnant women and umbilical cord blood

652-654
M. Nakonieczna-Rudnicka, T. Bachanek, W. Rogowska
Stężenie jonów wapnia w ślinie oraz wartość pH śliny u palących papierosy kobiet i mężczyzn
Concentration of calcium ions in the saliva and the value of the pH of the saliva in female and male smokers

655-659
E. Florek, A. Nowakowska, E. Ignatowicz, W. Piekoszewski, M. Kulza, A. Saija, M. Chuchracki, M. Seńczuk-Przybyłowska, L. Kramer
Wpływ łącznego narażenia na alkohol i dym tytoniowy na peroksydacje lipidów u szczurów
Effect of combined exposure to ethanol and tobacco smoke on lipid peroxidation in rats

660-664
E. Nogaj, J. Kwapuliński, M. Misiołek, A. Fischer, P. Nogaj, J. Kowol, J. Olender, H. Kawalski
Rola wieku w kształtowaniu się obecności pierwiastków fizjologicznych w migdałkach gardłowych dzieci w aspekcie biernego palenia
Influence of age in content of trace elements in pharyngeal tonsils from exposure and unexposure children

665-668
E. Nogaj, J. Kwapuliński, M. Misiołek, A. Fischer, B. Ahnert, P. Nogaj, J. Kowol, J. Olender, H. Kawalski, J. Rzepka
Wpływ biernego palenia na zawartość pierwiastków fizjologicznych w migdałkach gardłowych w nawiązaniu do płci i miejsca zamieszkania
Trace elements concentration in pharyngeal tonsils from exposed and unexposed to ETS children in refer to sex and places of living

669-672
A. Fischer, J. Kwapuliński, E. Nogaj, B. Ahnert, J. Rzepka
Znaczenie biernego palenia dla występowania ołowiu i chromu w zębach mlecznych
The important mean of passive smoking for Pb and Cr content in deciduous teeth

673-676
J. Kwapuliński, B. Ahnert, M. Bogunia, E. Nogaj, A. Fischer, J. Kowol, B. Brodziak-Dopierała, E. Bogunia
Wpływ nałogu palenia tytoniu na występowanie miedzi w hydroksyapatytach kamieni żółciowych
The influence of tobacco smoking on the occurrence of copper in hydroxiapatites of gallstones

677-679
R.W. Wójciak, E. Mojs, E. Gajewska
Ocena narażenia na bierne palenie u dzieci otyłych
The assessment of exposure on passive smoking in obese children

680-682
A. Kowalewska
Palenie tytoniu przez dziewczęta w Polsce w latach 1998-2008
Tobacco smoking among girls in Poland between 1998 and 2008

683-686
A. Jaszczuk, E. Kleszczewska, K. Logwiniuk
Analiza zjawiska i wiedzy na temat palenia papierosów wśród uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i studentów
Analysis of the phenomenon and the knowledge of smoking cigarettes among pupils and students

687-690
W. Jóźwicki, R. Gołda, J. Domaniewska, Z. Skok, P. Jarzemski, G. Przybylski, J. Domaniewski
Czy elitarność szkoły ma wpływ na zachowania zdrowotne związane z paleniem wśród m3odzieży licealnej?
Does elitism of school influence the smoking-related health behaviour among grammar school students?

691-683
R. Adamek, M. Zysnarska, K. Opasiński
Rozpowszechnienie palenia tytoniu i używania innych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkoły gimnazjalnej i licealnej
The prevalence of tobacco smoking and psychoactive substances use among teenagers from the grammar school and the secondary school

694-697
A. Kowalska, A. Rzeźnicki, W. Stelmach
Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród młodzieży akademickiej pierwszych lat studiów
Popularizing smoking among academic youth during the first years of studies

698-701
A. Kowalska, A. Rzeźnicki, W. Stelmach
Popularizing smoking among academic youth during the first years of studies
Rozpowszechnienie palenia tytoniu w?ród m3odzie?y akademickiej pierwszych lat studiów

702-704
M. Wojtal, D. Kurpas, D. Bielska, A. Steciwko, M. Wicha
Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród studentów Państwowej Medycznej, Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w latach 2006-2009
Spreading of smoking habit among students of the Public Medical Higher Professional School in Opole in 2006-2009

705-708
B. Penar-Zadarko, E. Zadarko, M. Binkowska-Bury, P. Januszewicz
Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród studentów a umiejscowienie kontroli zdrowia
Prevalence of tobacco smoking university students and health locus of control

709-713
J. Brandys, M. Panas, A. Skowroń, A. Przybycień
Stan wiedzy studentów farmacji wydziału farmaceutycznego UJ CM w Krakowie o uzależnieniu od palenia papierosów
Competence of pharmacy students of the Jagiellonian University medical college, department of pharmacy in Cracow in the problem of tobacco addiction

714-715
D. Kurpas, M. Wojtal, D. Bielska, M. Rogalska, A. Steciwko
Poziom palenia tytoniu wśród studentów VI roku Akademii Medycznej we Wrocławiu
Level of tobacco smoking amongst 6th year students of Wroclaw Medical University

716-718
A. Jaszczuk, E. Kleszczewska
Porównanie zjawiska palenia tytoniu wśród studentek kierunku Kosmetologia oraz pracowników salonów kosmetycznych z terenu województwa podlaskiego
Comparison the phenomenon of smoking cigarettes among cosmetology students and personnel beauty salon from podlaskie county

719-721
M. Zysnarska, R. Adamek, I. Kara
Rozpowszechnienie palenia papierosów wśród kobiet ciężarnych
Occurrence of cigarette smoking among pregnant women

722-726
M. Strycharz-Dudziak, M. Polz-Dacewicz, W. Gołąbek, M. Świetlicki, K. Kupisz
Palenie papierosów i spożywanie alkoholu w grupie chorych z nowotworami złośliwymi jamy ustnej
Cigarette smoking and alcohol consumption in patients with oral cancer

727-728
I. Kara, M. Zysnarska, M. Borkowicz, T. Maksymiuk
Palenie tytoniu wśród hospitalizowanych osób z chorobą niedokrwienną serca
Tobacco smoking among hospitalised patients with coronary arterial disease

729-732
K. Durkalec-Michalski, J. Suliburska, Z. Krejpcio
Palenie tytoniu w wybranej grupie pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
Cigarette smoking in selected group of primary hypertension outpatients

733-735
R.W. Wójciak, M. Stanis3awska-Kubiak, M. Skommer
Występowanie palenia tytoniu i otyłości w grupie kobiet ze schizofrenią
The occurrence of tobacco smoking and obesity in schizophrenia women

736-737
K. Wójtowicz-Chomicz, E. Lis, H. Cichoż-Lach, A. Borzęcki, K. Radwan-Kwiatek
Stopień uzależnienia od nikotyny pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Gastroenterologii SPSK 4 w Lublinie
Degree of nicotine dependence in the Gastroenterology Ward of Clinical Hospital number 4 in Lublin

738-740
E. Dziankowska-Zaborszczyk, K. Polańska, L. Bąk-Romaniszyn, W. Drygas, D. Kaleta
Rozpowszechnienie palenia tytoniu i biernej ekspozycji na dym tytoniowy wśród pielęgniarek
Polish nurses' smoking behavior and environmental tobacco smoke exposure

741-744
M. Binkowska-Bury, F. Osuchowski, M. Marć, P. Januszewicz
Czynniki socjodemograficzne a rozpowszechnienie palenia tytoniu w miejscu pracy
Socio-demographic factors and the prevalence of tobacco smoking in the workplace

745-749
A. Gerstenkorn, M. Suwała
Wykrywanie uzależnienia od tytoniu w różnych grupach wieku
Detection of nicotine dependence in different age groups

750-755
J. Kłos, M. Gromadecka-Sutkiewicz
Palenie tytoniu przez bezrobotnych: strukturalne zależności stylu życia
Smoking among the unemployed: impact of structural factors on lifestyle

756-759
M. Gromadecka-Sutkiewicz, J. Kłos
Palenie tytoniu przez bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu
Cigarette smoking among the unemployed registered with Poznan District Employment Office

760-764
M. Suwała, W. Drygas, K. Gwizdała
Palenie tytoniu w małych gminach województwa łódzkiego
Tobacco smoking in small communes of Lodz province

765-767
E. Mojs, M. Stanisławska-Kubiak, M. Skommer, R. Wójciak
Palenie papierosów z perspektywy psychologii pozytywnej
Smoking from the perspective of positive psychology

768-772
J. Mazur, A. Dzielska, A. Małkowska-Szkutnik
Związek palenia tytoniu z zespołem zachowań ryzykownych u młodzieży 15-letniej w Polsce i innych krajach europejskich
The relationship between tobacco smoking and risk behaviour syndrome among 15-year-old adolescents in Poland and other European countries

773-776
A. Kowalska, W. Stelmach, P. Szymanski, M. Pikala, A. Rzeźnicki
Wiedza na temat wpływu palenia tytoniu na stan zdrowia i rozwijający się płód pacjentek poradni dla kobiet w środowisku wielkomiejskim i w małym miełcie
Knowledge about influence of smoking tobacco on health condition and developing fetus of the patients of women health center in urban and rural areas

777-782
P. Jóźwiak, J. Wysocki
Motywacje osób uzależnionych od nikotyny do rzucenia palenia
Smokers` motivation to quit smoking

783-785
A. Andruszkiewicz, M. Basińska
Zachowania zdrowotne osób uzależnionych od nikotyny
Health behaviors of nicotine addicts

786-790
U. Kwapisz, M.D. Głowacka
Postawy prozdrowotne osób w starszym wieku wobec nałogu palenia w obecnej transformacji społecznej
Pro health of attitudes of elderly persons with regards to addiction of smoking at the present transformation time

791-795
A. Gerstenkorn, I. Więcławska, M. Suwała
Wiedza funkcjonariuszy policji o zdrowotnych skutkach palenia tytoniu
The Police officers' knowledge about the health consequences of smoking tobacco

796-800
A. Rzeźnicki, W. Stelmach, K. Plocek, A. Kowalska
Wiedza i zachowania dotyczące palenia tytoniu funkcjonariuszy Policji
Knowledge and behaviour concerning smoking tobacco among police officers

801-804
F. Osuchowski, B. Penar-Zadarko, I. Bukała-Siedlecka, M. Binkowska-Bury
Opinie pracowników na temat palenia tytoniu w miejscu pracy
The opinions of employees about smoking in the workplace

805-808
A. Szmagaj, P. Jóźwiak
Opinie na temat zakazu palenia oraz e-papierosów wśród mieszkanców Poznania - wyniki badania pilotażowego
Opinions about smoking bans and e-cigarettes among inhabitants of Poznan - the results of a pilot study

809-812
A. Kowalska, W. Stelmach, A. Rzeźnicki
Opinie uczestników konkursów "Rzuć palenie i wygraj" na temat nagród motywujących do utrzymania abstynencji tytoniowej
Opinions of the participants of 'Quit and Win' competition concerning prizes motivating to refrain from smoking

813-815
M. Wojtal, D. Kurpas, D. Bielska, A. Steciwko, K. Szarowska
Studenci Panstwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu wobec poradnictwa antytoniowego
The students of Public Higher Medical Professional School in Opole spreading anti-tobacco advice

816-818
D. Bielska, E. Trofimiuk, D. Kurpas, M. Wojtal
Praktyczna interwencja antytytoniowa w edukacji studentów medycyny
Practical anti-tobacco intervention in education ability of undergraduates of medical faculty

819-821
D. Kurpas, M. Wojtal , D. Bielska, M. Rogalska, B. Sapilak, A. Steciwko
Postępowanie w ramach profilaktyki uzależnienia od nikotyny - poziom wiedzy wśród studentów VI roku Akademii Medycznej we Wrocławiu
Acting in the framework of the nicotine addiction prevention - the level of knowledge amongst 6th year students of Wroclaw Medical University

822-825
S. Kałucka
Porównanie metod oceny skutków palenia tytoniu wykorzystywanych w podstawowej opiece zdrowotnej
Comparison assessment methods of smoking consequences use in primary care

826-829
S. Kałucka
Comparison assessment methods of smoking consequences use in primary care
Porównanie metod oceny skutków palenia tytoniu wykorzystywanych w podstawowej opiece zdrowotnej

830-835
M. Broszkiewicz, W. Drygas
Skuteczność zaprzestania palenia w grupowej interwencji behawioralnej w zależności od stanu zdrowia i motywacji uczestników - wyniki badań własnych
Effectiveness of smoking cessation in group-based behavioral treatment in association to health status and motivation of participants - own research findings

836-840
J. Brandys, M. Panas, A. Skowron, A. Urbaczka
Ocena skuteczności działan farmaceutów w leczeniu pacjentów uzależnionych od tytoniu na tle doradztwa farmaceutów w aptekach Krakowa
Assessment of the effectiveness of pharmacists' activities in treatment of tobacco-addicted patients in the context of pharmacists' counselling in Cracow's pharmacies

841-843
E. Dziankowska-Zaborszczyk, K. Polańska, L. Bąk-Romaniszyn, W. Drygas, D. Kaleta
Ocena wiedzy pielegniarek na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz umiejętności prowadzenia poradnictwa antytytoniowego
Evaluation of nurses' knowledge about health effects of active and passive smoking and their attitude towards providing smoking cessation activities

844-847
D. Kaleta, K. Polańska, E. Dziankowska-Zaborszczyk, L. Bąk-Romaniszyn, K. Czarnecka, W. Drygas
Tworzenie środowiska wolnego od dymu tytoniowego - postawy pielęgniarek wobec zakazu palenia papierosów w miejscach publicznych
Smoke-free environment - nurse attitudes towards smoke-free regulations

848-849
A. Wolska
Tytoń a zdrowie w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Tobacco and Health in the activity of the Sanitary Inspectorate

850-852
W. Piekoszewski, E. Florek, A. Kobus, W. Lechowicz, T. Blanquart
Developing of LC/MS method with microwave assisted extraction for determination of methadone and it major metabolite (EDDP) in the blood of patients of methadone maintenance treatment
Opracowanie metody LC/MS z zastosowaniem ekstrakcji z użyciem mikrofal do oznaczania metadonu i jego głównego metabolitu (EDDP) w krwi pacjentów uczestniczących w programie metadonowym

853-856
M. Łukasik-Głębocka, K. Sommerfeld
Ostre zatrucia dekstrometorfanem w materiale Oddziału Toksykologii i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu
Acute dextromethorphan poisoning based on the records of The Department of Toxicology and Internal Diseases in Poznan

857-860
J.A. Moczko
Zmienne wikłające w badaniach obserwacyjnych i ich wpływ na uzyskiwane wyniki
Confounding variables in observational studies and their influence on obtained results


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

861-865
W. Piekoszewski, E. Florek
Dopalacze
Speed drugs

866-868
E. Florek, J. Enko, W. Piekoszewski
Papieros i kawa - interakcje farmakokinetyczne nikotyny i kofeiny
Cigarette and coffee - pharmacokinetics interaction between nicotine and caffeine

869-872
M. Chełchowska, J. Gajewska, J. Ambroszkiewicz, T. Laskowska-Klita
Narażenie kobiet ciężarnych i ich dzieci na toksyczne działanie ołowiu inhalowanego z dymem tytoniowym
Exposition of pregnant women and their children on toxic effect of lead from tobacco smoke

873-874
A. Szyszka, J. Fałdyga, L. Religa
Palenie papierosów a choroby układu krążenia
Cigarette smoking and cardiovascular disease

875-877
H. Billert, M. Gaca, D. Adamski
Uzależnienie od tytoniu u ciężarnej i rodzącej - implikacje anestezjologiczne
Tobacco addiction in pregnant women and parturients - anesthetic considerations

878-881
A. Czarnywojtek, I. Warmuz-Stangierska, J. Zdanowska, E. Florek, M. Zgorzlewicz, M. Ruchała, A. Stangierski, J. Sowiński
Smoking and thyroid disease - rewiev of literature
Nikotynizm a choroby tarczycy - przegląd piśmiennictwa

882-884
M. Horoszkiewicz-Hassan
Wpływ naturalnych substancji biologicznie czynnych na skóre osób palących tytoń
Influence of natural active compounds on the skin in tobacco smokers

885-887
M. Zalewska, I. Jagielska, A. Kazdepka-Ziemińska, G. Ludwikowski, W. Szymański
Nikotynizm - rys historyczny. Uzależnienie od nikotyny a zdrowie kobiety
History of cigarette smoking. The effect of tobacco smoking on women`s health

888-889
D. Kaleta, A. Kozieł, P. Miśkiewicz
Przebieg implementacji globalnego badania używania tytoniu przez osoby dorosłe (Global Adult Tobacco Survey - GATS) w Polsce
Global Adult Tobacco Survey (GATS) - implementation process in Poland

890-893
A. Budzianowska
Kultury in vitro tytoniu i ich znaczenie w rozwoju biotechnologii roślin
In vitro cultures of tobacco and their impact on development of plant biotechnology

894-897
J. Budzianowski
Nowa rola tytoniu - produkcja biofarmaceutyków
New role for tobacco - production of biopharmaceuticals


STRESZCZENIA - ABSTRACTS

898
D. Jabłonowska, A. Marszałek
Obraz cytologiczny w badaniach profilaktycznych wczesnego wykrywania raka szyjki macicy a ekspozycja na dym tytoniowy - doniesienie wstępne
Tobacco smoke exposure and cytology diagnoses in prophylactic program of early diagnosis of cervical cancer - preliminary studies
898.
E. Wiśniewska, M. Kluza, A. Dylik, A. Marszałek, W. Piekoszewski, E. Florek
Ekspozycja na etanol i dym tytoniowy a poziom ekspresji antygenu PCNA w komórkach trzustki i wątroby szczurów
Exposition to ethanol and tobacco smoke and expression of PCNA antigen in pancreas and liver of rats
899
A. Amelian, I. Dzwilewska, E. Kupraszewicz, M.M. Brzóska
Wpływ nałogowego palenia papierosów na morfologie krwi u mężczyzn
The influence of habitual cigarette smoking on blood count in men
899.
K. Tyrpień, T. Wielkoszyński, M. Szumska
Zastosowanie nieinwazyjnych metod do oceny narażenia na dym tytoniowy studentów medycyny
The application of noninvasive methods for assessment of tobacco smoke exposure of medical students
900
B. Koszowski, M.L. Goniewicz, W. Zielińska-Danch, J. Czogała, E. Słodczyk, A. Sobczak
Ocena bezpieczeństwa stosowania warenikliny w leczeniu nałogu palenia papierosów
Safety of varenicline in smoking cessation
900
I. Dzwilewska, E. Kupraszewicz, M. Gałażyn-Sidorczuk, M.M. Brzóska
Ocena zanieczyszczenia ołowiem liści tytoniu uprawianego na obszarze północnowschodniej Polski
Estimation of contamination with lead of the leaves of tobacco plant growing in the North-Eastern Poland
901
M.L. Goniewicz, T. Kuma, M. Sorek, J. Czogała, B. Koszowski, W. Zielińska-Danch, E. Słodczyk, A. Sobczak
Elektroniczny papieros - bezpieczny substytut czy nowe zagrożenie?
Electronic cigarette - a safe substitute or a new threat?
901
E. Kolasińska, M.L. Goniewicz, W. Zielińska-Danch, J. Czogała, L. Kośmider, E. Słodczyk, A. Sobczak
Fajka wodna jako alternatywny sposób palenia tytoniu
Waterpipe - an alternative form of tobacco smoking
902
D. Modnicki
Wątpliwa alternatywa - wybrane roślinne składniki "dopalaczy"
The doubtful alternative - a selected plant-derived compounds of "boosters"
902
K. Sommerfeld, M. Lukasik-Głębocka
Zagrożenia toksykologiczne związane z używaniem pochodnych piperazyny w produktach typu "dopalacze"
Toxicological risk connected with using piperazine derivatives in "smart drugs"