SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

237-242
A. Urbanik
Diagnostyka otępienia przy pomocy protonowej spektroskopii MR
The diagnostics of dementia using MR proton spectroscopy

243-246
I. Herman-Sucharska, A. Werewka-Maczuga, A. Urbanik, W. Rachel, M. Siwek, D. Dudek, A. Zięba
Ocena przydatności protonowej spektroskopii MR w diagnostyce i monitorowaniu leczenia choroby afektywnej jednobiegunowej
Usefulness of proton MR spectroscopy for determining diagnosis and treatment outcome in unipolar depressive disorder

247-250
I. Herman-Sucharska, M. Grzybek, A. Grochowska, P. Karcz, A. Urbanik
Ocena zachowania mioinozytolu w widmie metabolicznym mózgowia (HMRS) u pacjentów z encefalopatią w1trobową
Myoinositol trends in HMRS brain spectrum of patients with hepatic encephalopathy

251-255
E. Trąbka-Janik, A. Kułaga, A. Urbanik, A. Szczudlik, M. Grzybek
Badanie spektroskopii rezonansu magnetycznego (HMRS) w migrenie
Magnetic resonance spectroscopy (HMRS) in migraine

256-261
A. Werewka-Maczuga, R. Chrzan, A. Urbanik, D. Krochmalczyk
Optymalizacja oceny węzłów chłonnych u pacjentów w trakcie leczenia chłoniaków z zastosowaniem wielorzędowej tomografii komputerowej
Optimalisation of lymph node assessment in patients undergoing therapy for lymphoma using a multi-row CT

262-267
I. Herman-Sucharska, A. Jelinska, A. Urbanik, J. Tomaszczyk, J. Zamłynski, D. Pawlik, H. Stawska
Wpływ prenatalnego badania MR na poradnictwo prenatalne i zmianę decyzji terapeutycznych u dzieci z wadami wrodzonymi ośrodkowego układu nerwowego
The influence of MRI examination on prenatal guidance and therapeutic decisions in fetuses with central nervous system defects

268-274
R. Siegel, W. Stós, M. Dyras, A. Urbanik, W. Wojciechowski, S. Sztuk
Ocena stopnia i rozległości resorpcji korzeni zębów siecznych sąsiadujących z zatrzymanymi kłami górnymi
Assessment of degree and extent of resorption of incisor roots adjacent to impacted maxillary canines

275-278
T.J. Popiela, A. Urbanik, P. Brzegowy, Z. Dobrowolski, W. Lipczyński
Leczenie łagodnych zwężeń zespoleń moczowodowo-jelitowych (ZZMJ) za pomocą plastyki balonowej
Baloon dilatation of benign ureteroileal anastomotic strictures

279-283
J.K. Jaworek, P. Troć, R. Chrzan, S. Sztuk, A. Urbanik, J. Walocha
Anatomiczna zmienność przegród w obrebie zatok klinowych w obrazowaniu spiralnej tomografii komputerowej - doniesienie wstępne
Anatomic variations of the septation within the sphenoid sinus on CT scan images - an initial report

284-288
T.J. Popiela, A. Urbanik, A. Słowik
Wyniki terapii trombolitycznej ostrego udaru mózgu realizowanego w Krakowie w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w latach 2004-2007
Results of thrombolyses procedures in acute ischemic cerebral stroke realized in Kraków 2004-2007 - Grant Ministry Of Science and Informatisation

289-294
S. Sztuk, J.K. Jaworek, A. Bryll, M. Nardzewska-Szczepanik, A. Urbanik
Dysplazja włóknista kości czaszki wykryta przypadkowo badaniem TK z różnych wskazań
Fibrous dysplasia of the scull discovered accidently on CT from different indication

295-299
S. Miechowicz, A. Urbanik, R. Chrzan, A. Grochowska
Analiza dokładności obrazowania tomografii komputerowej dla potrzeb modelowania medycznego na przykładzie skanera Siemens Sensation 10
Accuracy analysis of computer tomography imaging for medical modeling purposes on the example of Siemens Sensation 10 scanner

PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

300-305
P. Brzegowy, A. Urbanik, T.J. Popiela
Zastosowanie 3D DSA i Angiographic CT w neuroradiologii interwencyjnej
Application 3D DSA and Angiographic CT in interventional neuroradiology

306-313
A. Paciorek, A. Urbanik, A. Brzozowska-Czarnek, J. Paciorek, I. Herman-Sucharska
Przydatność badania MR w ocenie budowy i czynności serca
The role of MRI in the assessment of the cardiac anatomy and function

314-317
A. Sowa-Staszczak, R. Chrzan, M. Tomaszuk, A. Urbanik, M. Buziak-Bereza, W. Lenda-Tracz, B. Głowa, A. Hubalewska-Dydejczyk
Fuzja SPECT/TK w praktyce klinicznej
Fusion SPECT/CT in clinical practice

318-325
K. Kapuścińska, A. Urbanik, W. Wojciechowski, L. Podsiadło, A. Grochowska, M. Nardzewska-Szczepanik
Standaryzacja badań rezonansu magnetycznego oraz ultrasonografii stawów nadgarstka oraz stawów śródręczno-paliczkowych w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów
Standardisation of the MRI and US images evaluation in the diagnostics of rheumatoid arthritis within the wrist and metacarpophalangeal joints

326-329
J. Kozub, A. Urbanik, R. Chrzan, P. Karcz
Przedoperacyjne badanie funkcjonalne mózgu MR (fMRI)
Presurgical functional brain examination MR (fMRI)

330-336
M. Szafirska, A. Urbanik, I. Herman-Sucharska, M. Nardzewska-Szczepanik, A. Dubis
Angiografia MR 3D z opcj1 przesuwu sto3u w diagnostyce chorób tetnic obwodowych
Three-dimentiolanl moving-table MR angiography in diagnostic of peripheral arteria diseases

HISTORIA MEDYCYNY _ HISTORY OF MEDICINE

337-339
K. Kapuścińska, J. Sitarz-Stopa, A. Urbanik
Walery Jaworski - twórca krakowskiej szkoły radiologii
Walery Jaworski - the founder of the cracovian school of radiology

VARIA

340-343
A. Urbanik, M. Tomera, A. Kamisińska
Badania radiograficzne kwiatów
Radiographic examinations of the flowers