SPIS TREŚCI
PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

1-3
P. Kwinta
Stosowanie leków bez rejestracji - perspektywa lekarza
Off-label drugs use in children - clinical perspective

4-9
J. A. Pietrzyk
Czy diagnostyka i leczenie zakażeń układu moczowego u dzieci pozostaje nadal przedmiotem kontrowersji?
Does diagnostic and therapeutic management of urinary tract infections remain still controversial in children?

10-13
M. Baka-Ostrowska
Zakażenia układu moczowego u dzieci okiem urologa dzięciecego
Urinary tract infections in children by pediatric urologist

14-16
M. Sanak
Badania przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy z perspektywy genetyki klinicznej
Newborn screening for cystic fibrosis, a clinical geneticist perspective

17-20
E. Hassmann-Poznańska
Kontrowersje w zakresie leczenia ostrego zapalenia ucha
Controversies in the treatment of acute otitis media

21-24
A. Zakrzewska
Kontrowersje w zakresie rozpoznawania i leczenia zapalenia zatok przynosowych u dzieci
Controversy on diagnostic and treatment of rhinosinusitis in children

25-28
G. Lis
Zapalenie oskrzelików. Znamy przyczynę i umiemy leczyć
Bronchiolitis. We know what is the reason and how to treat

29-32
A. Bręborowicz
Zapalenie oskrzelików - nie umiemy leczyć - umiemy zapobiegać
Bronchiolitis - we don't know how to treat - we can prevent


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

33-39
J. Zajdel
Stosowanie produktów leczniczych "off-label use" w populacji pediatrycznej - działanie na granicy ryzyka, czy dołożenie należytej staranno¶ci?
The use of medicinal products "off-label use" in the pediatric population - the border risk, or reasonable diligence?

40-43
A. Grabowska, A. Madetko-Talowska, M. Janeczko, M. Majka, J. J. Pietrzyk
Płodowe komórki CD34+ izolowane z krwi matki oraz mikromacierze cytogenetyczne jako potencjalne narzedzia w przesiewowej, nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej - badania wstępne
Fetal CD34+ cells isolated from maternal blood and cytogenetics array as potential tools in screening, non-invasive prenatal diagnosis - preliminary research and cytogenetics array as potential tools in screening, non-invasive prenatal diagnosis - preliminary research

44-46
J. J. Pietrzyk, P. Kwinta, M. Bik-Multanowski, A. Madetko-Talowska
Zastosowanie mikromacierzy do oceny ekspresji genów u wcze¶niaków - nowa strategia poszukiwania genetycznego podłoża odległych powikłań wcze¶niactwa - badania wstępne
The use of microarrays for gene expression anaslysis in premature children - new strategy of searching for genetic basis of late complications of prematurity - preliminary research

47-53
T. Tomasik, J. Godek, P. Kwinta, B. Kusak, J. J. Pietrzyk
Czy kilkuetapowe badanie słuchu u noworodków leczonych w oddziale intensywnej terapii jest uzasadnione?
Do infants treated in the neonatal intensive care unit need multi-stage, universal hearing screening testing?

54-58
B. Milewska-Bobula, B. Lipka, M. Radziszewska-Konopka, E. Sielska-Badurek, K. Niepokój, K. Wertheim-Tyssarowska, M. Mueller-Malesińska, M. de Ines, U. Lechowicz, E. Ksi±żek-Zielińska, A. Paprota, J. Gajewska
Analiza przyczyn niedosłuchu oraz zastosowanego leczenia u dzieci w materiale Kliniki Niemowlecej Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
Analysis of causes and treatment of hearing loss in children from Department of Infant Diseases The Children's Memorial Heath Institute, Warsaw

59-62
A. Słuszniak, Z. Kurtyka, D. Lemańska
Badania przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy w Polsce południowo-wschodniej
Neonatal Mass Screening for Cystic Fibrosis in South-East Poland

63-67
E. Chrobak, E. Machura, M. Wrzask, H. Krakowczyk, M. Mielczarek
Przebieg zakażeń RSV u hospitalizowanych niemowl±t i małych dzieci
RSV infection course in infants and young children during hospitalization

68-72
M. Malicka, R. Zieliński, V. Piotrowska, J. Andrzejewski, A. Zakrzewska
Czy problemy stomatologiczne maj± znaczenie w trudno¶ciach leczenia zapaleń zatok przynosowych u dzieci?
Can dental problems have influence on difficulties in treating paranasal sinusitis in children?