SPIS TREŚCI
ARTYKUŁ REDAKCYJNY - EDITORIAL ARTICLE

653-656
M. Morgenstern, E. Florek, J.D. Sargent, R. Hanewinkel
Smoking in Polish movies: Prevalence and adolescent exposure
Palenie w filmach. Rozpowszechnienie zjawiska i narażenie młodzieży


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

657-661
D. Bielska, E. Trofimiuk, E. Ołdak, B. Cylwik, S. Chlabicz
Porównanie środowiska życia dzieci trzyletnich uczęszczających do społecznych przedszkoli w Białymstoku w zależności od narażenia na dym tytoniowy
Comparison of the environment three-years old children attending public kindergartens in Bialystok, depending on their exposure to tobacco smoke


662-666
A. Dzielska, A. Małkowska-Szutnik, J. Mazur, H. Kołoło
Astma a palenie tytoniu wśród nastolatków
Asthma and tobacco smoking among adolescents


667-673
M. Waszak, K. Cieślik, K. Wielgus, J. Kempiak, R. Słomski, M. Szalata,G. Bręborowicz
Palenie papierosów przez ciężarną jako czynnik zagrożenia rozwoju płodu
Cigarette smoking by pregnant as a risk factor for the fetus development


674-677
P. Jóźwiak
Palenie tytoniu a gruźlica płuc
Smoking and pulmonary tuberculosis


678-683
M. Bodnar, Ł. Szylberg, W. Kaźmierczak, A. Marszałek
Ocena ekspresji tkankowych inhibitorów metaloproteinaz (TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3) jako czynników prognostycznych w raku płaskonabłonkowym krtani
Evaluation of expression of tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3) as a prognostic markers in laryngeal squamous cell carcinoma


684-689
B. Balicka-Ślusarczyk, A. Dyczek, A. Marszałek, G. Przybylski, T. Iwaniec, K. Szabłowska, E. Półgęsek, T. Wandtke, P. Kopiński
Wybrane cytokiny i ich receptory w dolnych drogach oddechowych palaczy papierosów. Czy dym tytoniowy wpływa na stan polaryzacji immunologicznej Th1/Th2 w śródmiąższowych chorobach płuc?
Selected cytokines and their receptors in lower airways of cigarette smokers. Does tobacco smoke have an impact on Th1/Th2 immune polarization in interstitial lung diseases?


690-693
G. Przybylski, A. Dąbrowska, M. Pyskir, M. Pasińska, R. Pujszo, J. Pyskir, A. Gadzińska, M. Bannach
Jakość życia a kontrola astmy oskrzelowej u palących astmatyków
Analysis of relationship between quality of the life and asthma control at smoking asthmatics


694-698
E. Zadarko, Z. Barabasz, B. Penar-Zadarko
Związek pomiędzy paleniem papierosów a poziomem wytrzymałości krążeniowo-oddechowej studentów z terenu Euroregionu Karpackiego
Relation between tobacco smoking and the level of cardiorespiratory fitness of students from Carpathian Euroregion


699-700
J. Olszewski, E. Marzec, E. Florek, M. Kulza, W. Samborski, M. Seńczuk-Przybyłowska, J. Zawadziński, J. Piątek
Wpływ dymu tytoniowego na właściwości dielektryczne rogówki szczura
Tobacco smoke effect on rat corneal dielectric properties


701-706
A. Biczysko-Murawa, M. Seget, E. Dwojak-Ciesielska, J. Stopa
Wpływ dymu tytoniowego na strukturę nabłonka wielowarstwowego płaskiego jamy gębowej u szczurów, badania doświadczalne
Tobacco smoke exposure on multistratum epithelium of rats oral cavity, experimental studies


707-708
J. Olszewski, E. Marzec, E. Florek, M. Kulza, W. Samborski, M. Seńczuk-Przybyłowska, J. Zawadziński, J. Piątek
Oddziaływanie dymu tytoniowego i cukrzycy na właściwości dielektryczne rogówki szczura
Effect of tobacco smoke and diabetes mellitus on rat cornea dielectric properties


709-713
E. Ignatowicz, K. Bolt, M. Kulza, M. Seńczuk-Przybyłowska, E. Florek
Stres oksydacyjny u szczurów eksponowanych na etanol i dym tytoniowy
Oxidative stress in rats exposed to ethanol and tobacco smoke


714-718
J. Majcherczyk, M. Kulza, M. Seńczuk-Przybyłowska, W. Jawień, W. Piekoszewski, E. Florek
Wpływ dymu tytoniowego na farmakokinetykę citalopramu i jego enancjomerów
The influence of tobacco smoke on pharmacokinetics of the enantiomers of citalopram


719-720
J. Olszewski, E. Marzec, E. Florek, M. Kulza, W. Samborski, M. Seńczuk-Przybyłowska, J. Zawadziński, J. Piątek
Mechanizmy przewodnictwa elektrycznego rogówki szczura z indukowaną cukrzycą streptozotocynową przed ekspozycją na dym tytoniowy
Mechanism of electrical conduction in diabetic rat cornea before tobacco smoke exposure


721-723
T. Laskowska-Klita, M. Chełchowska, J. Ambroszkiewicz, J. Gajewska, M. Ołtarzewski
Wpływ stosowania suplementacji kwasem foliowym diety kobiet palących tytoń i spożywających alkohol w czasie ciąży na masę urodzeniową dzieci w oparciu o badania populacyjne
The effect of folic acid supplementation in diet of women smoking tobacco and drinking alcohol during pregnancy on birth mass on the basis of population studies


724-726
J. Suliburska, P. Bogdański
Palenie papierosów a skuteczność leczenia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Smoking and effectiveness of treatment in patients with hypertension


727-729
A. Prendota, J. Majcherczyk, A. Kobus, S. Michalak, W. Piekoszewski, E. Florek
Wpływ palenia tytoniu na poziom S-citalopramu u pacjentów leczonych z powodu depresji
Evaluation of the effect of tobacco smoking on the pharmacokinetics of S-citalopram


730-733
M. Pyskir, G. Przybylski, R. Pujszo, J. Pyskir, M. Bannach
Wybrane wskaźniki spirometryczne młodych osób palących tytoń - badania pilotażowe
Chosen spirometric rates of young persons smoking of tobacco - pilotage study


734-737
M. Chełchowska, J. Gajewska, J. Ambroszkiewicz, T. Maciejewski, L. Lewandowski, M. Ołtarzewski, T. Laskowska-Klita
Stężenie osoczowego białka ciążowego A (PAPP-A) i insulino-zależnych czynników wzrostu we krwi kobiet ciężarnych palących tytoń
Concentration of the pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) and insulin-like growth factors in blood of tobacco smoking pregnant women


738-741
K. Buda, K. Kulińska, H. Billert
Ostry efekt palenia papierosów w aspekcie stężenia tlenku azotu w powietrzu wydechowym - doniesienie wstępne
Acute smoking effect in respect to exhaled nitric oxide - a preliminary report


742-745
M. Lauer, A. Pawlikowska, E. Łazarczyk, G. Przybylski, O. Haus, M. Pasińska
Wpływ palenia papierosów na wybrane parametry biochemiczne w surowicy kobiet ciężarnych w II trymestrze ciąży
The influence of smoking cigarettes on selected biochemical parameters in serum of pregnant women in second trimester of pregnancy


746-750
M. Szumska, T. Wielkoszyński, I. Malcher, K. Woźniak, R. Młynarczyk, W. Orkisz, K. Tyrpień
Końcowe produkty zaawansowanej glikacji (AGEs) a palenie tytoniu i nawyki żywieniowe w grupie młodych osób dorosłych
Relationship between advanced glycation endproducts (AGEs) tobacco smoking and nutrition habits in the group of medical students


751-754
E. Słodczyk, I. Szołtysek-Bołdys, A. Kozar-Konieczna, J. Goniewicz, M. Ptak, B. Antosiewicz, M.Ł. Goniewicz, A. Sobczak
Zmiany profilu lipidowego pacjentów o różnym statusie palenia tytoniu leczonych z powodu uzależnienia od alkoholu - doniesienie wstępne
Serum lipid levels in smoking and nonsmoking patients treated from alcohol addiction - preliminary report


755-757
E. Gomółka, K. Łabuz, S. Cudzich-Czop
Ocena palenia tytoniu i pomiar stężenia kotyniny w moczu osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Tobacco smoking and urine cotinine concentration evaluation in patients addicted to psychoactive substances


758-761
E. Wysocka, S. Dzięgielewska, M. Cymerys, W. Bryl, L. Torliński
Wpływ palenia tytoniu na stężenie rezystyny we krwi osób z nadmierną masą ciała i samoistnym nadciśnieniem tętniczym
The impact of tobacco smoking on concentration of resistin in the blood of excess body mass persons with essential hypertension


762-765
K. Korzeniowska, E. Chmara, A. Jabłecka
Wpływ palenia tytoniu na stężenie homocysteiny u pacjentów ze świeżo zdiagnozowanym pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i ze świeżo zdiagnozowaną niewydolnością serca
Effect of tobacco smoking on homocysteine concentration in patients with newly diagnosed essential hypertension and newly diagnosed heart failure


766-769
A. Prokopowicz, E. Anczyk, M. Szuła, M. Radek, Z. Olszowy, A. Sobczak
Czy wywiad ankietowy dotyczący nawyków palenia może być podstawą do wykonania oznaczenia osoczowego stężenia homocysteiny?
Is the result of smoking status survey sufficient factor for conducting plasma homocysteine determination?


770-774
M. Zalewska, M. Królik, H. Milnerowicz
Wpływ pracy w hutnictwie i palenia papierosów na stężenie malonylodialdehydu i 8-hydroksydeoksyguanozyny we krwi
Impact of working in metallurgy and cigarettes smoking on the concentration of malondialdehyde and 8-hydroksydeoxyguanosine in the blood


775-778
G. Andruszewska, E. Hajnowska
Wpływ palenia papierosów na profil białkowy moczu uzyskany metodą elektroforezy w żelu poliakrylamidowym i kapilarnej elektroforezy strefowej
Influence of tobacco smoking on the urinary protein profile obtained by polyacrylamide gel electrophoresis and capillary zone electrophoresis


779-782
A. Bizoń, J. Antonowicz-Juchniewicz, R. Andrzejak, H. Milnerowicz
Wpływ palenia papierosów na aktywność Cu/Zn dysmutazy ponadtlenkowej w lizacie erytrocytarnym u hutników
Effect of tobacco smoking on Cu/Zn superoxide dismutase activity in erythrocyte lysate of smelters


783-785
K. Tyrpień, C. Dobosz, E. Dziwiński
Analiza zawartości nikotyny we włosach za pomocą chromatografii gazowej
Analysis of nicotine content in hair by means gas chromatography


786-793
A. Woźniak, A. Wegner, M. Seńczuk-Przybyłowska, A. Przybyłowicz, W. Szyfter, W. Golusiński, W. Piekoszewski, K. Szyfter, Z. Krejpcio, W. Gawęcki, M. Herman, M. Kulza, A. Parczewski, S. Walas, P. Chęsy, E. Florek
Ocena poziomu chromu i kobaltu we włosach i paznokciach pacjentów z guzami krtani i ślinianki z uwzględnieniem wpływu palenia tytoniu i picia alkoholu
The assessment of the level of chromium and cobalt in hair and nails of the patients with laryngeal and salivary gland cancer including the impact of tobacco smoking and alcohol drinking


794-802
M. Seńczuk-Przybyłowska, S. Śmigielska, A. Woźniak, A. Przybyłowicz, W. Szyfter, K. Szyfter, W. Piekoszewski, H. Staniek, W. Gawęcki, M. Herman, M. Kulza, E. Florek
Ocena poziomu kadmu i ołowiu u pacjentów z nowotworami głowy i szyi
The assessment of the level of cadmium and lead in patients with head and neck cancer


803-806
W. Zielińska-Danch, M. Łukasz Goniewicz, E. Jakubska, M. Koczur, J. Czogała, A. Sobczak
Wpływ palenia papierosów na stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym w grupie zdrowych młodych osób
Effect of tobacco smoke exposure on exhaled nitric oxide among healthy young adults


807-811
J. Czogała, J. Betlej, M. Łukasz Goniewicz, W. Zielińska-Danch, L. Kośmider, A. Sobczak
Zróżnicowanie topografii wypalania papierosów jako potencjalny czynnik determinujący narażenie biernych i czynnych palaczy na tlenek węgla
Smoking topography as a potential factor determining exposure of passive and active smokers to carbon monoxide


812-815
S. Michalak, D. Lenart-Jankowska, K. Osztynowicz, W Kozubski
Wskaźniki płytkowe i aktywność cholinesteraz u osób z zespołem zależności alkoholowej
Platelet indices and cholinesterases activity in alcohol use disorder patients


816-819
M. Kulza, E. Florek, A. Grzybek, W. Piekoszewski, M. Hassan-Bartz, S. Michalak, M. Seńczuk-Przybyłowska
Oznaczanie kwasu walproinowego w surowicy pacjentów dla potrzeb terapii monitorowanej
Determination of valproic acid in serum for therapeutic drugs monitoring theraphy.


820-824
A. Jurzak, E. Gomółka, E. Florek, W. Piekoszewski
Łączne występowanie kannabinoli z innymi substancjami psychoaktywnymi w moczu osób zatrutych
Cannabinols and other psychoactive substances in urine of poisoned patients


825-828
M. Herman, A. Flisykowska-Kurhańska, A. Przybyłowska, P. Stylska, P. Chęsy, H. Mrowiec, W.Piekoszewski, J. Stopa, A. Parczewski, M. Kulza, M. Seńczuk-Przybyłowska, E. Florek
Oznaczanie metali w ślinie u osób z chorobami przyzębia - badania wstępne
Determination of metals in saliva of persons with paradonthosis - preliminary study


829-831
A. Kurhańska-Flisykowska, M. Wyganowska-Świątkowska, M. Sobieska, E. Florek, H. Witmanowski, J. Stopa
TAS according metal appliances in patients with chronic periodontal disease
Poziom oksydoredukcyjny a elementy metalowe w jamie ustnej u pacjentów z przewlekłą chorobą przyzębia


832-834
J. Olszewski, E. Marzec, E. Florek, M. Kulza, W. Samborski, M. Seńczuk-Przybyłowska, J. Zawadziński, J. Piątek
Zastosowanie spektroskopii dielektrycznej w badaniach in vitro rogówki szczura przed ekspozycją na dym tytoniowy
Use of the dielectric spectroscopy for in vitro studies of rat cornea before tobacco smoke exposure


835-839
J. Mazur, I. Tabak, A. Małkowska-Szkutnik
Społeczne uwarunkowania palenia tytoniu przez młodzież w wieku 13-18 lat oraz jej narażenie na bierne palenie w domu
Social determinants of tobacco smoking in 13-18 year-old adolescents and their exposure to secondhand smoking at home


840-845
I. Tabak, J. Mazur
Dobre relacje rodzinne jako czynniki chroniące młodzież 11-15-letnią przed paleniem tytoniu
Good family relationships as factors protecting 11-15-year-old adolescents from smoking


846-851
A. Małkowska-Szkutnik, J. Mazur
Odurzanie się środkami wziewnymi a jakość życia młodzieży w wieku 13-18 lat
Inhalants abuse and quality of life in 13-18-year-old adolescents


852-854
E. Król, H. Staniek, Z. Krejpcio
Palenie papierosów a spożycie witamin i składników mineralnych o działaniu antyoksydacyjnym wśród studentów
Cigarettes smoking and dietary antioxidant vitamins and minerals intake among students


855-857
M. Wierzchowski, K. Chmaj-Wierzchowska, M. Mikuś, T. Koczorowski, K. Owczarzak, T. Opala, S. Sobiak
Porównane częstości palenia papierosów wśród studentów położnictwa i farmacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Comparison of frequency of smoking among students obstetrics and pharmacy Poznan University of Medicinal Sciences


858-861
I. Dzwilewska, M. Brzóska, M. Ejsmont
Rozpowszechnienie palenia tytoniu oraz świadomość szkodliwości tego nałogu dla zdrowia wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Prevalence of tobacco smoking and awareness of its harmfulness for the health among students of the Medical University of Bialystok


862-865
A. Kowalska, A. Rzeźnicki, D. Kaleta, M. Pikala, J. Krakowiak
Udział palących tytoń wśród studentów pierwszych lat na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Ratio of the first year students smoking tobacco at the Health Science Department


866-871
J. Kuczyński, E. Kleszczewska, T. Popławski, K. Łogwiniuk, A. Szpakow, A. Szpakow
Oszacowanie problemu palenia tytoniu i picia alkoholu oraz badanie postaw prozdrowotnych wśród studentów uczelni z Suwałk, Białegostoku i Grodna
Estimation of the problem of smoking and drinking alcohol and a study of attitude towards health among college students in Suwalki, Bialystok and Grodno


872-874
I. Kara, M. Zysnarska, R. Adamek, W. Kalupa, T. Maksymiuk
Studenci ostatniego roku medycyny a palenie tytoniu i używanie środków narkotycznych
Tobacco smoking and narcotics' consumption among last-year medical students


875-878
R. Adamek, M. Grill, M. Zysnarska, M.Gromadecka-Sutkiewicz, I. Kara, W. Kalupa, T. Maksymiuk
Poziom wiedzy personelu medycznego na temat rozpowszechnienia i konsumpcji substancji psychoaktywnych wśród młodzieży
The level of knowledge among medical staff about the prevalence and psychoactive substances use between teenagers


879-882
V. Jachimowicz, K. Gawłowicz, K. Juszczak
Poczucie własnej skuteczności i umiejscowienie kontroli zdrowia a palenie papierosów wśród pielęgniarek
The sense of self-efficiency and the locus of health control in respect of smoking among nurses


883-885
K. Chmaj-Wierzchowska, J. Buks, B. Pięta, T. Opala
Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród pacjentek i żeńskiego personelu medycznego
Dissemination of smoking tobacco among patients and female medical personnel


886-890
A. Kowalska, M. Zawadzka, A. Rzeźnicki, J. Krakowiak
Zachowania dotyczące palenia tytoniu i narażenie na środowiskowy dym tytoniowy kobiet ciężarnych będących pod opieką poradni dla kobiet na wsiach
Behaviour concerning smoking tobacco and exposure to environmental tobacco smoke among pregnant women under the care of country health centers


891-893
M. Nakonieczna-Rudnicka, T. Bachanek
Palenie tytoniu czynne i bierne w grupie kobiet w ciąży z regionu Lublina i jego wpływ na stan zdrowia
Active and passive tobacco smoking among pregnant women from Lublin region and its influence on their health state


984-897
I. Wojnicz-Michera, M. Zysnarska, M. Taborowska, G. Bączyk, T. Maksymiuk
Palenie papierosów jako efekt poczucia osamotnienia opiekunów osób niepełnosprawnych
Smoking cigarettes as an effect of lonesome among guardians of disabled people


898-900
M. Zysnarska, M. Zielińska, R. Adamek, I. Kara, M. Gromadecka-Sutkiewicz, W. Kalupa
Palenie papierosów przez opiekunów osób z chorobą Alzheimera - podstawowe uwarunkowania
Tobacco smoking in carers of patients with Alzheimer disease - key contributing factors


901-903
K. Korzeniowska, J. Jankowski, A. Jabłecka
Postawy pacjentów kardiologicznych wobec palenia tytoniu
The attitude of cardiological patients towards smoking


904-907
A. Kozar-Konieczna, E. Słodczyk, I. Szołtysek-Bołdys, J. Goniewicz, M.Ł. Goniewicz, M. Ptak, A. Sobczak
Ocena stopnia uzależnienia od nikotyny oraz motywacji do zaprzestania palenia wśród pacjentów leczonych z alkoholizmu - badania wstępne
Nicotine dependence and motivation to quit smoking among individuals treated from alcohol addiction - preliminary report


908-912
E. Tlałka, M. Zadarko-Domaradzka, M. Sobolewski, B. Penar-Zadarko
Stopień rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich stosunek do profilaktyki antynikotynowej
The prevalence of tobacco smoking among uniformed officers and their attitude to tobacco control


913-917
E. Kleszczewska, T. Kleszczewski
Badanie wiedzy oraz postaw prozdrowotnych wśród pracowników firmy produkcyjnej z branży medycznej
Study of knowledge and healthy attitudes among medical staff company


918-923
J. Ruszkowska, M. Broszkiewicz, W. Drygas
Wpływ przyrostu masy ciała w następstwie rzucenia palenia na nawrót palenia wśród uczestników intensywnej interwencji zaprzestania palenia - wyniki obserwacji wieloletniej
Impact of post-cessation body gain on relapse by participants of intensive smoking cessation intervention - long-term observation outcomes


924-928
M. Pikala, M. Broszkiewicz, I. Maniecka-Bryła, W. Drygas
Analiza porównawcza grup docelowych uczestników interwencji zaprzestania palenia o zasięgu populacyjnym zrealizowanych w aglomeracji łódzkiej w pierwszej dekadzie XXI wieku - wyniki badań własnych
Comparative analysis of target groups participating in smoking cessation population scale interventions in Lodz in the first decade 21st - own research findings


929-932
A. Kowalska, W. Stelmach, A. Rzeźnicki, J. Krakowiak
Ocena skuteczności metod graficznych przez studentów w promowaniu stylu życia bez dymu tytoniowego
Efficiency evaluation of graphic methods of promoting lifestyle without tobacco smoke among students


933-938
M. Gromadecka-Sutkiewicz, J. Kłos, R. Adamek, M. Zysnarska
Próby zerwania z nałogiem palenia tytoniu
Attempts to quit smoking


939-944
D. Kaleta, K. Polańska, T. Makowiec-Dąbrowska, W. Drygas, A. Kowalska, A. Rzeźnicki, P. Wojtysiak, A. Fronczak
Wyniki badania opinii na temat zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych w Polsce przeprowadzonego wśród przedstawicieli samorządów lokalnych, którzy uczestniczyli w konferencji „Zwiększenie roli samorządów w ochronie zdrowia społeczeństwa przed ryzykiem chorób odtytoniowych”
The opinion about smoke-free regulations in Poland among local government officials attending the conference "Increase involvement of local authorities in protection of citizens from tobacco smoke in a new Tobacco Control law framework"


945-949
A. Gerstenkorn, M. Suwała
Opinia studentów kierunków medycznych na temat ustawy antytytoniowej
Opinion of students of medicine and allied medical professions about the smoke-free law


950-954
S. Kałucka
Postawy palaczy i osób niepalących tytoniu wobec ustawy o zakazie palenia papierosów w miejscach publicznych
Attitudes of smokers and non-smokers to the smoking ban in public places


955-959
S. Kałucka
Attitudes of smokers and non-smokers to the smoking ban in public places
Postawy palaczy i osób niepalących tytoniu wobec ustawy o zakazie palenia papierosów w miejscach publicznych


960-964
M. Kozłowska
Jakość programów zdrowotnych w Polsce - na przykładzie Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce
The quality of health programs in Poland - for example, the Programme for reducing the health consequences of smoking in Poland


965-971
J.A. Moczko
Metody analizy danych o strukturze hierarchicznej
Analysis methods for hierarchical data


972-974
N. Macioszek, C. Żaba, P. Świderski, A. Teżyk, B. Geppert, T. Wiśniewski
Ofiary śmiertelne pożarów w materiale sekcyjnym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz materiałach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w latach 2000 - 2009
Deaths in fire in autopsy protocols of the Chair and Department of Forensic Medicine Poznan University of Medical Sciences and materials of Poznan Fire Department in the years 2000-2009


975-980
M. Kozłowska, K. Fronczyk, M. Rzadkiewicz
Adaptacja do sytuacji choroby w relacji do cech osobowości i poczucia koherencji
Adaptation to the disease situation in relation to personality traits and sense of coherence


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

981-986
J. Budzianowski
Tytoń - producent rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych
Tobacco - a producer of recombinant monoclonal antibodies


987-997
M. Kulza, E. Florek, W. Piekoszewski
Wybrane aspekty wzajemnego wpływu alkoholu etylowego i dymu tytoniowego
Selected aspects of the mutual influence of alcohol and tobacco smoke


998-999
A. Jabłecka, K. Korzeniowska
Uzależnienie od tytoniu - problem zdrowotny i ekonomiczny
Smoking addiction - health and economic problem


1000-1004
P. Kurdybacha, A. Czarnywojtek, I. Warmuz-Stangierska, J. Waligórska, A. Stangierski, E. Florek
Smoking and other goitrogens as significant risk factors of thyroid diseases
Nikotynizm i inne goitrogeny jako czynniki ryzyka chorób tarczycy


1005-1009
M. Śliwińska-Mossoń, H. Milnerowicz
Palenie tytoniu a rozwój, progresja i leczenie cukrzycy
Cigarette smoking and the development, progression and treatment of diabetes


1010-1014
A. Czarnywojtek, P. Kurdybacha, E. Florek, I. Warmuz-Stangierska, J. Waligórska, M. Ruchała, A. Stangierski, A. Woźniak, M. Zgorzalewicz-Stachowiak, J. Sowiński
Risk factors influence on Graves' disease and Graves' ophthalmopathy
Czynniki ryzyka wpływające na przebieg choroby Gravesa-Basedowa i orbitopatii tarczycowej


1015-1016
A. Szyszka, A. Pająk, L. Religa
Palenie papierosów a udar mózgu
Relation between cigarette smoking and stroke


1017-1020
H. Billert
Choroba tytoniowa a metabolizm tlenku azotu - patomechanizmy powikłań krążeniowych i oddechowych w okresie okołooperacyjnym
Tobacco use disorder and nitric oxide metabolism - pathomechanisms of the perioperative cardiovascular and respiratory complications in the perioperative period


1021-1026
E. Ignatowicz, E. Florek, K. Bolt, M. Kulza
Stres oksydacyjny indukowany przez dym tytoniowy i etanol
Oxidative stress induced by tobacco smoke and ethanol


1027-1031
J. Przysławski, I. Bolesławska
Wpływ alkoholu i palenia tytoniu na metabolizm wielonienasyconych niezbędnych kwasów tłuszczowych
The effect of alcohol intake and tobacco smoking on essential fatty acids metabolism


1032-1035
K. Szyfter, M. Giefing, W. M. Stolzmann
Palenie papierosów, cygar i fajki - skutki molekularne i zdrowotne
Cigarette, cigar and pipe smoking - molecular and health effects


1036-1039
A. Budzianowska
Tytoń w ochronie środowiska - tolerancja na stres biotyczny i abiotyczny
Tobacco in protection of environment - tolerance to biotic and abiotic stress


1040-1042
I. Jagielska, A. Jagielska-Burduk, R. Janicki, M. Grabiec
Nikotynizm w Polsce - aspekt prawny
Smoking in Poland - legal aspekt


1043-1044
D. Modnicki
Nicotiana glauca Graham - mniej znany gatunek tytoniu
Nicotiana glauca Graham - a fewer known species of tobacco


1045-1048
K. Przybyłowski
BZP and TFMPP - party pills demonstrating high potential for metabolic interactions with drugs
BZP i TFMPP - dopalacze o wysokim ryzyku interakcji metabolicznych z lekami.


1049-1051
M. Horoszkiewicz-Hassan
Antyoksydacyjne i hepatoprotekcyjne działanie karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus) w leczeniu zaburzeń funkcjonowania wątroby i dróg żółciowych oraz w terapii miażdżycy
Antioxidant and hepatoprotective activity of Artichoke (Cynara scolymus) in treatment of liver disorders and artheriosclerosis


PRACE KAZUISTCZNE - CLINICAL NOTES

1052-1053
K. Korzeniowska, I. Wietlicka, A. Jabłecka
Działania niepożądane warenikliny zarejestrowane przez Regionalny Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych Leków w Poznaniu
Adverse Effects of Varenicline registered by Regional Centre for Monitoring of Drug Adverse Effects in Poznań


STRESZCZENIA - ABSTRACTS

1054
A. Kurhańska-Flisykowska, W. Piekoszewski, M. Wyganowska-Świątkowska, M. Kulza, M. Herman, J. Stopa, E. Florek
Ocena parametrów biochemicznych w krwi, ślinie i biologicznych materiałach alternatywnych u pacjentów z chorobą przyzębia w zależności od palenia tytoniu. Doniesienie wstępne
Assessment of biochemical parameters in blood, saliva and alternative biological materials in patients with periodontal disease in relation to smoking. Preliminary report


1055
M. Ejsmont, I. Dzwilewska, M. M. Brzóska
Nałogowe palenie tytoniu jako źródło chronicznego narażenia na kadm
Habitual tobacco smoking as a source of chronic exposure to cadmium


1055
J. Dymek, M. Panas, A. Skowron
Ocena gotowości pacjentów-palaczy do podjęcia zaprzestania nałogu
Assessment of the willingness of patients who smoke to start the process of smoking cessation process


1056
M. Panas, J. Dymek, A. Skowron
Ocena wiedzy farmaceutów na temat problematyki palenia tytoniu i kompetencji do udzielania fachowej porady antynikotynowej
Assessment of pharmacist's knowledge about smoking cessation and anti-tobacco counseling


1056
M. Seńczuk-Przybyłowska, M. Horoszkiewicz-Hassan, M. Kulza, W. Piekoszewski, E. Florek
Działanie antyoksydacyjne i hepatoprotekcyjne standaryzowanego wyciągu z liści Karczocha zwyczajnego - badania wstępne
Antioxidative and hepatoprotective effect of standardized Cynara scolymus (artichoke) leaf extract - preliminary study


1057
M. Hassan-Bartz
Wpływ palenia papierosów na rozród oraz na rozwój płodu i noworodka
Influence of tobacco smoke on fertility and growth of fetus and newborn


1057
M. Chuchracki, A. Sędziak, G. H. Bręborowicz, E. Florek
Prospektywne badania dotyczące prognozy występowania stanu przedrzucawkowego
Prospective studies on the preeclampsia prediction


1058
J. Olszewski, A. Jabłecka, J. Piątek
Badania eksperymentalne - przedkliniczne na zwierzętach
Preclinical experimental studies on animals