SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY REDAKCYJNE - EDITORIALS

397-398
P. Hydzik, A. Wiernikowski
Jubileusz 45-lecia Kliniki Toksykologii w Krakowie - zarys działalności
Jubilee 45th anniversary of the Toxicology Clinic in Krakow - an outline of activities

399-404
M. Kłys
Toksykologia kliniczna w aspekcie historycznym i współczesnym
Clinical toxicology in the historical and contemporary aspect

405-409
J. Brusiło
Etyka personalistyczna wobec wyzwań toksykologii klinicznej
The challenges of the ethics of personalism to clinical toxicology


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

410-412
A. Loukova, E. Stankova
Uwarunkowania ostrych zatruć alkoholem etylowym wśród młodzieży w Bułgarii
Factors influencing acute alcohol poisoning in adolescents in Bulgaria

413-416
E. Gomółka, T. Gawlikowski
Ocena częstości zatruć tlenkiem węgla na podstawie wyników oznaczeń karboksyhemoglobiny przeprowadzonych w Pracowni Toksykologii w Krakowie w latach 2002-2010
Estimation of carbon monoxide poisonings frequency, based on carboxyhemoglobin determinations performed in Toxicology Laboratory in Krakow in years 2002-2010

417-421
K. Ciszowski, J. Sein Anand, J. Wilimowska, W. Jawień
Badania laboratoryjne w ostrych zatruciach olanzapiną
Laboratory investigations in acute olanzapine poisonings

422-425
K. Ciszowski, J. Sein Anand
Zaburzenia elektrokardiograficzne w ostrych zatruciach olanzapiną
Electrocardiographic abnormalities in acute olanzapine poisonings

426-433
K. Ciszowski, J. Sein Anand, J. Wilimowska, W. Jawień
Obraz kliniczny ostrych zatruć olanzapiną
The clinical picture of acute olanzapine poisonings

434-435
T. Gawlikowski, D. Szpak, B. Balicka-Ślusarczyk, J. Wilimowska, E. Gomółka
Ostre zatrucia klozapiną w materiale Kliniki Toksykologii w Krakowie z lat 2007-2010
Acute clozapine poisonings in years 2007-2010 in material of Clinic of Toxicology in Kraków

436-439
P. Chwaluk, F. Parnicki
Wiedza studentów turystyki i rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego na temat grzybów dziko rosnących
Knowledge of students of tourism and recreation Academy of Physical Education on wild mushrooms

440-443
M. Łukasik-Głębocka, K. Nawrocka
Zatrucia biocydami zarejestrowane w Ośrodku Informacji Toksykologicznej w Poznaniu
Biocide exposures reported to Poznan Toxicological Information Center

444-448
M. Łukasik-Głębocka, A. Popiołek, K. Nawrocka
Wybrane aspekty zatruś muchomorem sromotnikowym - na podstawie przypadków leczonych w oddziale toksykologii w Poznaniu w 2010 roku
Some issues of death cap (amanita phalloides) poisoning based on cases treated in Poznan department of toxicology in 2010

449-452
M. Łukasik-Głębocka, A. Drużdż, M. Naskręt
Obraz kliniczny i okoliczności ostrych zatruć muchomorem czerwonym (Amanita muscaria) i muchomorem plamistym (Amanita pantherina)
Clinical symptoms and circumastances of acute poisonings with fly agaric (Amanita muscaria) and panther cap (Amanita pantherina)

453-458
J. Sein Anand, A. Świderska, J. Pach, P. Burda
Wybrane dane dotyczące ostrych zatruć glikolem etylenowym i metanolem w Polsce w roku 2009
Selected data of acute intoxications with glycol and methanol in Poland in the year 2009


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

459-462
Z. Kołaciński, P.Burda, M. Łukasik-Głębocka, J. Sein Anand
Postępowanie w ostrych zatruciach cyjankami - stanowisko Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Management of acute cyanide poisoning - Polish Medical Society, Section of Clinical Toxicology position statement

463-465
A. Macheta, J. Pach, J. Andres
Postępowanie resuscytacyjne w ostrych zatruciach w oparciu o wytyczne resuscytacji z 2005 i 2010 roku
Resuscitation in acute poisonings based on 2005 and 2010 Resuscitation Guideline

466-467
D. Targosz, B. Szkolnicka, P. Hydzik, M. Kuciel, E. Gomółka
Wytyczne postępowania w przypadku zatrucia dekstrometorfanem - postępowanie przedszpitalne
Clinical practice guidelines in dextromethorphan poisoning pre-hospital management

468-470
K. Obtułowicz, M. Kuciel, D. Targosz, P. Hydzik, P. Obtułowicz
Izocyjaniany i formaldehyd - małocząsteczkowe ksenobiotyki
Isocyanates and formaldehyde - low molecular weight xenobiotics

471-474
K. Obtułowicz
Immunotoksykologia - nowa nauka medyczna
Immunotoxicology - new medical science

475-479
J. Woroń, B. Grabski, M. Siwek
Farmakoepidemiologiczne i toksykologiczne aspekty stosowania atypowych neuroleptyków
Pharmacoepidemiological and toxicological aspects of atypical neuroleptics usage

480-482
A. Ryś, B. Siek, J. Sein Anand
Bycza krew jako starożytna trucizna
Bull's blood as an ancient poison

483-485
M. Wiśniewski, M. Barwina, M. Zaj1c, J. Sein Anand
SPAD - nowe możliwości?
SPAD - new possibilities?

486-487
I. Rybakowska, G. Szreder, K. Kaletha, M. Barwina, W. Waldman, J. Sein Anand
Reaktywne formy tlenu i aldehyd 3,4-dihydroksyfenylooctowy w patogenezie choroby Parkinsona
Reactive oxygen species and 3,4-dihydroxyphenylacetaldehyde in pathogenesis of Parkinson disease

488-490
R. Mańka, R. Błażyński, T. Hilger, J. Sein Anand
Ostry zespół ciasnoty przedziałów powięziowych w praktyce toksykologicznej
Acute compartment syndrome in clinical toxicology

491-494
W. Szot, A. Potocki, E. Kolarzyk
Higieniczne i epidemiologiczne aspekty zakażenia bakteriami Escherichia coli, w kontekście wydarzeń w Unii Europejskiej w 2011r
Hygienic and epidemiological aspects of Escherichia coli infections in light of recent epidemic in European Union countries 2011


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

495-498
P. Hydzik, D. Szpak
Działania uboczne inhibitorów reduktazy HMG-koenzymu A (statyn). Indukowany przyjeciem atorvastatyny toczeń rumieniowaty
Side effects of the HMG-coA reductase inhibitors (statins). Lupus erythematosus induced by atorvastatin therapy

499-502
P. Hydzik, B. Balicka-Ślusarczyk, M. Jastrzębski
Kardiologiczne interakcje karbamazepiny z atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi opis przypadku ostrego zatrucia mieszanego karbamazepiną i kwetiapiną
Cardiologic interaction carbamazepine with atypical neuroleptics. acute mixed carbamazepine and quetiapine intoxication - case report

503-505
P. Hydzik, T. Gawlikowski, B. Groszek
Polekowa erytrodermia powikłana niewydolnością wielonarządową - opis przypadku
Drug - induced erythrodermia complicated by multiorgan failure - case report

506-509
K. Ciszowski, D. Szpak, J. Wilimowska, B. Groszek
Zatrucie sulpirydem - opis przypadku potwierdzony ilościowym oznaczeniem stężenia ksenobiotyku w surowicy
Sulpiride poisoning - case report confirmed with the quantitative determination of the xenobiotic serum level

510-514
D. Lichtarska, R. Feldman
Ostre zespoły wieńcowe troponino - dodatnie w przebiegu ostrych zatruć tlenkiem węgla jako czynnik demaskujący podstawową chorobę niedokrwienną serca dotychczas nierozpoznawaną
Troponin positive acute coronary syndromes in the course of acute carbon monoxide poisoning as the factor exposing primary coronary hart disease previously undiagnosed

515-517
J. Szponar, M. Tchórz, G. Drelich, L. Gnyp, H. Lewandowska-Stanek
Ciężkie zatrucie digoksyną - opis przypadku
Severe digoxin poisoning - a case study

518-520
H. Kostek, A. Kujawa, J. Szponar, P. Danielewicz, M. Majewska, G. Drelich
Czy możliwe jest przeżycie kwasicy metabolicznej o wartości pH poniżej 6,8? Opis 2 przypadków klinicznych zatrucia alkoholami niespożywczymi
Is it possible to survive metabolic acidosis with ph measure below 6.8 ? A study of two cases of inedible alcohol intoxication

521-522
J. Szponar, A. Górska, M. Majewska, M. Tchórz, G. Drelich
Zatrucie metanolem u 61-letniego mężczyzny ze świeżo wykrytą cukrzycą - opis przypadku
Methanol poisoning in a 61-year old male with recently diagnosed diabetes - a case report

523-526
M. Majewska, J. Szponar, E. Pyra, H. Kostek, A. Kujawa
Zespół serotoninergiczny w przebiegu zatrucia lekami - opis przypadku
Serotonin syndrome in the course of drug poisoning - case presentation

527-529
J. Szponar, M. Majewska, G. Drelich, H. Kostek, M. Tchórz, A. Górska
Zawał serca w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla - opis dwóch przypadków klinicznych
Myocardial infarction secondary to carbon monoxide poisoning - a study of two cases

530-532
A. Kujawa, H. Kostek, J. Szponar, M. Majewska, B. Ossowska
Skrajnie ciężka kwasica metaboliczna i powikłania wielonarządowe w przebiegu zatrucia glikolem etylenowym - opis przypadku
Extremely severe metabolic acidosis and multi - organ complications in ethylene glycol intoxication: a case study

533-536
P. Chwaluk, R.Wróbel, M. Kurianowicz
Ostra przemijająca dysfunkcja skurczowa lewej komory w przebiegu alkoholowego zespołu abstynencyjnego
Acute transient left - ventricular systolic dysfunction during alcohol withdrawal

537-538
P. Chwaluk, G. Rejmak
Ostre zatrucie gamma - butyrolaktonem z zespołem abstynencyjnym
Acute gamma - butyrolactone poisoning with withdrawal syndrome

539-542
D. Klimaszyk, M. Łukasik-Głębocka
Pancytopenia w przebiegu ostrego zatrucia kwasem walproinowym - opis przypadku
Pancytopenia in the course of acute valproic acid poisoning - case reportx

543-545
M. Kicka, T. Kłopotowski, S. Picheta, A. Bazylewicz, Ł. Miśkiewicz
Masywne zatrucie lamotryginą - opis przypadku
Massive lamotrigine poisoning - case report

546-547
J. Sein Anand, M. Barwina, R. Korolkiewicz
Ostra przezskórna i wziewna ekspozycja na 4-vinylopirydyne - opis przypadku
Acute dermal and inhalation exposure to 4-vinylpyridine - a case report

548-552
M. Kała, W. Lechowicz, A. Skulska, M. Barwina, J. Sein Anand
Powrót do używania parametoksyamfetaminy. Przegląd zatruć i studium dwóch nowych przypadków
Resurgence in paramethoxamphetamine use. Review of poisonings and two recent cases study

553-554
J. Jankowska-Folusiak, M. Barwina, J. Sein Anand
Nietypowe przypadki anizokorii - opis dwóch przypadków
Unusual cases of anisocoria - report of two cases

555-556
W. Waldman, M. Barwina, J Sein Anand
Przypadkowe zatrucie olejem eukaliptusowym - opis przypadku
Accidental intoxication with eucalyptus oil - a case report

557-559
M. Wiśniewski, W. Waldman, J. Sein Anand
Jatrogenna hipernatremia - opis dwóch przypadków
Iatrogenic hypernatremia - report of two cases

560-561
I. Trzebiatowska , M. Barwina, W. Waldman, J. Sein Anand
Psychoza spowodowana terapią klarytromycyną - opis przypadku
Psychosis caused by the treatment with clarithromycin - a case report.


STRESZCZENIA-ABSTRACTS
IV Ogólnopolski Zjazd Naukowy Toksykologów Klinicznych Kraków; 9-10 września 2011