<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> <meta name="Description" content=" Strona po[wicona Wydawnictwu Przegld Lekarski "> <meta name="Keywords" content=" "> <meta name="Author" content=" | site designer: Istil Regorn "> <meta name="Generator" content="kED2"> <title> Wydawnictwo Przegld Lekarski </title> <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" /> <link rel="stylesheet" href=" [nazwa_arkusza_stylow.css] " type="text/css"> <style type="text/css"> <!-- body { scrollbar-arrow-color: #000000; scrollbar-darkshadow-color: #000000; scrollbar-track-color: #000E4D; scrollbar-face-color: #0020B3; scrollbar-shadow-color: #000000; scrollbar-highlight-color: #1E46FA; scrollbar-3dlight-color: #C08040;} --> </style> </head> <body bgcolor="#FFFFFF"> <style TYPE="text/css"> <!-- BODY A:link { color:#001573 } A:visited { color:#08175E; background:none } A:active { color:#2641BD } a:hover {color: #3973FA } TD, P, A, DIV {font-family: Verdana, tahoma; color: #000000; font-size: 13px;} --> </style> <p style="margin-left: 1.0cm"> <table cellpadding="10" frame="void" rules="none"> <tr> <td> <center><img src="numery_2012/numer-1-2012/Przeglad-Lekarki-1-2012.jpg"></center> </td> </tr> <tr> <td> <font face="arial"> <center><b><i>SPIS TREZCI</i></b></center><br> <hr NONSHADE color="#1E46FA" width=150px> <br> <br><p style="margin-right: 1.0cm"><font face="arial"> <b>PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS</b><br><br> 1-4 <br> M. Mydlk, K. Derzsiov, B. Bohus <br> <a href="numery_2012/numer-1-2012/1-4.pdf" style="text-decoration: none" target="new"> <b>Renal function abnormalities after marathon run and 16-kilometre long-distance run </b><br> Zaburzenia funkcji nerek po biegu maratoskim i dBugodystansowym na 16 kilometrw <br><br><br></a> 5-8 <br> K. MaBecki, B. GliDski, A. Mucha-MaBecka, K. Roszkowski, M. HetnaB <br> <a href="numery_2012/numer-1-2012/5-8.pdf" style="text-decoration: none" target="new"> <b>Ocena warto[ci predykcyjnej i prognostycznej p53, Ki-67 i EGFR u chorych na zaawansowanego raka jamy ustnej i ustnej cz[ci gardBa leczonych z zastosowaniem indukcyjnej chemioterapii </b><br> Predictive and prognostic value of p53, Ki-67 and EGFR in patients with advanced oral cavity and oropharyngeal cancer treated with induction chemotherapy <br><br><br></a> 9-14 <br> E. Przybylik-Mazurek, D. Pach, A. Hubalewska-Dydejczyk, A. Sowa-Staszczak, A. Gilis-Januszewska, J.Kulig, A. Matyja, P. ChrapczyDski <br> <a href="numery_2012/numer-1-2012/9-14.pdf" style="text-decoration: none" target="new"> <b>Symptomatologia i mo|liwo[ci wczesnej diagnostyki hiperplazji komrek dokrewnych trzustki (nesidioblastosis) </b><br> Symptoms and early diagnostic possibilities of pancreatic endocrine cells hyperplasia (nesidioblastosis) <br><br><br></a> 15-18 <br> M. Trybus, J. Lorkowski, W. HBadki, M. TusiDski, P. Guzik <br> <a href="numery_2012/numer-1-2012/15-18.pdf" style="text-decoration: none" target="new"> <b>Ocena ci|ko[ci obra|eD rk </b><br> Evaluation of hand injury severity <br><br><br></a> 19-24 <br> K. Zajc, M. Zajc, W. HBadki, R. Jach <br> <a href="numery_2012/numer-1-2012/19-24.pdf" style="text-decoration: none" target="new"> <b>Czy celowe jest stosowanie farmakoprofilaktyki w popunkcyjnym blu gBowy po ciciu cesarskim w znieczuleniu podpajczynwkowym? </b><br> Is there any point in pharmacological prophylaxis of PDPH (post-dural puncture headache) after spinal anaesthesia for Caesaren section? <br><br><br></a> 25-28 <br> J. Zdanowska, A. Stangierski, M.D. GBowacka, J. SowiDski <br> <a href="numery_2012/numer-1-2012/25-28.pdf" style="text-decoration: none" target="new"> <b>Zgoda na udzielenie [wiadczenia zdrowotnego. Czy lekarze znaj swj obowizek a pacjenci swoje prawo? </b><br> Permission for providing health care service. Do the doctors knows their obligation and patients their right? <br><br><br></a> 29-33 <br> E. Kempisty-Zdebik, A. Zdebik <br> <a href="numery_2012/numer-1-2012/29-33.pdf" style="text-decoration: none" target="new"> <b>Znaczenie substytucji testosteronu w leczeniu zespoBu metabolicznego u m|czyzn </b><br> The importance of testosterone in the treatment of metabolic syndrome in men <br><br><br></a> <b>PRACE POGLDOWE - REVIEW PAPERS</b><br><br> 34-37 <br> P. GBowacka, K. Mizia-Stec, Z. Gsior <br> <a href="numery_2012/numer-1-2012/34-37.pdf" style="text-decoration: none" target="new"> <b>WpByw wysiBku fizycznego na czynno[ [rdbBonka u pacjentw z przewlekB niewydolnoci serca </b><br> The importance of testosterone in the treatment of metabolic syndrome in men <br><br><br></a> <b>PRACE KAZUISTYCZNE CLINICAL NOTES</b><br><br> 38-39 <br> E. MaBy, M. Przyborska, J. Nowak, D. Januszkiewicz-Lewandowska <br> <a href="numery_2012/numer-1-2012/38-39.pdf" style="text-decoration: none" target="new"> <b>Zmiany cytogenetyczne we wtrnym zespole mielodysplastycznym wyindukowanym leczeniem misaka pr|kowanokomrkowego - opis przypadku </b><br> Cytogenetic analysis of secondary myelodysplastic syndrome after rhabdomysarcoma treatment - case report <br><br><br></a> <b>LISTY DO REDAKCJI LETTERS TO THE EDITOR</b><br><br> 40 <br> I. GociDski <br> <a href="numery_2012/numer-1-2012/40.pdf" style="text-decoration: none" target="new"> <b>List do Redakcji </b><br> Letter to the Editor <br><br><br></a> </td> </tr> </table> </center> </body> </html>