SPIS TREŚCI
ARTYKUŁ REDAKCYJNY - EDITORIAL ARTICLE

717-720
T.A. Merritt, J. Mazela, A. Adamczak, T. Merritt
The impact of second-hand tobacco smoke exposure on pregnancy outcomes, infant health, and the threat of third-hand smoke exposure to our environment to our children
Wpływ biernego palenia tytoniu na przebieg ciąży i dobrostan noworodka oraz następstwa pośredniej biernej ekspozycji na dym tytoniowy


721-725
K. Maruska, B. Isensee, E. Florek, R. Hanewinkel
Tobacco marketing and susceptibility to smoking: cross-sectional survey of Polish children
Marketing wyrobów tytoniowych i podatność na palenie: przekrojowe badanie dotyczące polskich dzieci


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

726-730
M. Bodnar, Ł. Szylberg, W. Kaźmierczak, A. Marszałek
Ocena gęstości mikrounaczynienia (MVD) w raku płaskonabłonkowym krtani
Evaluation of microvessel density (MVD) in laryngeal squamous cell carcinoma


731-736
P. Kopiński, A. Dyczek, J. Chorostowska-Wynimko, A. Marszałek, B. Balicka-Ślusarczyk, I. Kubiszewska, K. Szabłowska, E. Półgęsek, A. Szpechciński
Częstsza apoptoza limfocytów pęcherzykowych (alveolar lymphocytes, AL) u palaczy papierosów zależy od ekspresji BCL-2 i swoistej odpowiedzi na czynnik martwicy nowotworów a (tumor necrosis factor a, TNFa). Analiza materiału z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (bronchoalveolar lavage, BAL) chorych z wybranymi chorobami śródmiąższowymi płuc i osób zdrowych
Higher incidence of alveolar lymphocytes (AL) apoptosis in smokers depends on BCL-2 expression and specific response to tumor necrosis factor a (TNFa). Bronchoalveolar lavage (BAL) material analysis from selected interstitial lung diseases (ILD) and healthy controls


737-739
R. Gołda, G. Przybylski, W. Jóźwicki, M. Wyszomirska
Krążące kompleksy immunologiczne, białko szoku cieplnego w surowicach osób z alergią palących tytoń - badania wstępne
Circulating immune complexes, heat shock proteins in the serum of smoking allergy sufferers - preliminary results


740-743
D. Jabłonowska, A. Marszałek, M. Bodnar
Palenie tytoniu, zakażenie HPV a zmiany w obrazie histologicznym biopsji szyjki macicy
Tobacco smoking, HPV infection and changes in cervix


744-749
E. Strauss, K. Waliszewski, G. Oszkinis, R. Staniszewski
Interakcja genetyczno-środowiskowa pomiędzy polimorfizmem hif1-a 1772c>t a paleniem tytoniu zwiększa ryzyko rozwoju tętniaka aorty brzusznej
Gene-environment interaction for the hif1-a 1772c>t polymorphisms and cigarette smoking increase susceptibility to abdominal aortic aneurysm


750-752
Ł. Jernas, T. Piorunek, E. Tokarz, H. Wyglądalska-Jernas, W. Kozubski, S. Michalak
Wpływ palenia tytoniu na efektywność kliniczną leczenia immunomodulującego stwardnienia rozsianego
The effect of tobacco smoking on the clinical effectiveness of immunomodulatory treatment in multiple sclerosis patients


753-755
A. Kurhańska-Flisykowska, M. Kulza, J. Stopa, E. Paszyńska, W. Piekoszewski, M. Wyganowska-Świątkowska, E. Florek
Palenie tytoniu a stan kliniczny przyzębia z uwzględnieniem wskaźników klinicznych
Tobacco smoking and clinical periodontal status with clinical parameters


756-759
M. Nakonieczna-Rudnicka, T. Bachanek
Wybrane czynniki ryzyka chorób zmineralizowanych tkanek zębów u osób palących tytoń - badanie wstępne
Selected risk factors for diseases of hard tooth tissues in tobacco smokers - preliminary study


760-763
M. Nakonieczna-Rudnicka, M. Strycharz-Dudziak, T. Bachanek
Guma do żucia jako środek dodatkowy w utrzymaniu higieny jamy ustnej a status palenia - badanie wstępne
Chewing gum as an additional agent in maintaining oral hygiene versus smoking status - preliminary study


764-768
E. Krzych-Fałta, A. Lusawa, B. Samoliński
PNIF (przepływ nosowy wdechowy) jako metoda oceny drożności nosa w wieloośrodkowym badaniu ECAP (epidemiologia chorób alergicznych w Polsce)
PNIF (peak nasal inspiratory flow) as a method for assessing nasal airway patency in the ECAP (epidemiology of allergic disorders in Poland) multi-centre study


769-772
J. Suliburska, P. Bogdański
Palenie papierosów a sposób żywienia pacjentów z chorobami metabolicznymi i zaburzeniami układu nerwowego
Smoking and dietary intake in the patients with metabolic diseases and nervous system disorders


773-776
A. Neumann-Podczaska, K. Wawszczyk, K. Wieczorowska-Tobis
Zagrożenia sprawności funkcjonalnej osób starszych wynikające z samoleczenia lekami przeciwbólowymi
Potential functional disability in elderly individuals due to self-treatmetnt with analgesics


777-780
H. Kamińska, A. Zachurzok-Buczyńska, A. Gawlik, E. Małecka-Tendera
Zatrucia alkoholem etylowym wśród dzieci i młodzieży hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach w latach 2000-2010 - doniesienie wstępne
Acute alcohol intoxication among children and adolescents admitted to the Department of Pediatrics, Pediatric Endocrinology and Diabetes, Medical University of Silesia, Katowice during 2000-2010 - preliminary study


781-784
S. Michalak, T. Piorunek, D. Lenart-Jankowska, K. Osztynowicz, W. Kozubski
Przeciwciała przeciw białku wstrząsu termicznego 70 kDa (anty- Hsp 70)u osób z zespołem zależności alkoholowej
Anti-heat shock protein 70 (anti - hsp 70) antibodies in alcohol use disorder patients


785-797
A. Woźniak, A. Kujawa, M. Seńczuk-Przybyłowska, M. Kulza, W. Gawęcki, B. Szybiak, M. Herman, A. Czarnywojtek, A. Kurhańska-Flisykowska, P. Chęsy, W. Szyfter, S. Walas, W. Golusiński, K. Szyfter, Z. Krejpcio, W. Piekoszewski, A. Parczewski, E. Florek
Metale fizjologiczne w surowicy, we włosach i paznokciach pacjentów z nowotworami w obrębie głowy i szyi
Physiological metals in the serum, hair and nails of patients with head and neck cancer


798-802
M. Szumska, T. Wielkoszyński, K. Tyrpień
Oznaczanie 3-nitrotyrozyny jako markera stresu nitrozacyjnego a postawy zdrowotne studentów medycyny z uwzględnieniem narażenia na środowiskowy dym tytoniowy
3-nitrotyrosine determination as nitrosative stress marker and health attitudes of medical students considering exposure to environmental tobacco smoke


803-808
M. Herman, M. Golasik, A. Kurhańska-Flisykowska, M. Kulza, P. Chęsy, M. Wyganowska-Świątkowska, A. Woźniak, M. Seńczuk-Przybyłowska, J. Stopa, A. Parczewski, E. Florek, W. Piekoszewski
Wpływ chorób przyzębia na stężenie wybranych metali w ślinie
The influence of periodontal diseases on the concentration of selected metals in saliva


809-811
A. Bizoń, H. Milnerowicz
Wpływ palenia papierosów na stężenie glutationu we krwi
Effect of tobacco smoking on glutathione concentration in the blood


812-815
E. Słodczyk, I. Szołtysek-Bołdys, A. Kozar-Konieczna, J. Goniewicz, M. Ptak, Z. Olszowy, L. Kośmider, M. Ł. Goniewicz, A. Sobczak
Zmiany stężenia fibrynogenu w osoczu pacjentów o różnym statusie palenia tytoniu leczonych z powodu uzależnienia od alkoholu
Plasma fibrinogen concentration in smoking and nonsmoking patients treated from alcohol addiction


816-818
M. Zowczak-Drabarczyk, E. Wysocka, L. Torliński
Wpływ palenia tytoniu i choroby nowotworowej na całkowity stan antyoksydacyjny osocza (TAS)
The influence of cigarette smoking and neoplastic disease on plasma total antioxidant status (TAS)


819-823
K. Maćkowiak, M. Nowicki, E. Wysocka, A. Brożek, L. Torliński
Wpływ palenia tytoniu na wybrane czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
The impact of tobacco smoking on the selected risk factors for cardiovascular disease in students of Poznan University of Medical Sciences


824-832
A. Woźniak, M. Kulza, M. Seńczuk-Przybyłowska, F. Cimino, A. Saija, E. Ignatowicz, M. Chuchracki, W. Piekoszewski, L. Kramer, E. Florek
Wybrane parametry biochemiczne stresu oksydacyjnego w wyniku ekspozycji na dym tytoniowy zwierząt uzależnionych od alkoholu etylowego
Selected biochemical parameters of oxidative stress as a result of exposure to tobacco smoke in animals addicted to ethyl alcohol


833-836
A. Moździerz, A. Rzepecka-Stojko, M. Juszko-Piekut, D. Olczyk, J. Stojko, W. Mierzwa, W. Kobiela
Nikotyna jako modulator aktywności fosfatazy kwaśnej oraz katepsyny D i katepsyny L w wątrobie i nerkach myszy
The role of nicotine as a modulator of the activity of acid phosphotase and cathepsin D and L in the liver and kidney of mice


837-840
M. Kulza, A. Woźniak, M. Seńczuk-Przybyłowska, A. Czarnywojtek, A. Kurhańska-Flisykowska, E. Florek
Oznaczanie kotyniny w ślinie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową
Saliva cotinine determination using high-perfomance liquid chromatography with diode-array detection


841-845
J. Czogała, M. Cholewiński, A. Kutek, W. Zielińska-Danch
Ocena zmian wybranych parametrów hemodynamicznych po użyciu elektronicznych inhalatorów nikotyny wśród regularnych palaczy papierosów
Evaluation of changes in hemodynamic parameters after the use of electronic nicotine delivery systems among regular cigarette smokers


846-853
M. Broszkiewicz, W. Drygas
Diagnostyka w intensywnych interwencjach leczenia palenia i uzależnienia od tytoniu przy użyciu wybranych testów i teorii rekomendowanych w Polsce - ocena krytyczna badacza
The diagnostics in the intensive interventions of treating tobacco use and dependence in Poland by using some recommended tests and theories - researcher's critical assessment


854-860
M. Cichocki
Napoje energetyzujące - współczesne zagrożenie zdrowotne dzieci i młodzieży
Energy drinks and their contribution to current health concerns for children and adolescents


861-862
K. Juszczak, K. Gawłowicz, V. Jachimowicz
Palenie tytoniu wśród nieletnich a postawy rodziców wobec tego zjawiska
Smoking among youths and parents attitudes in this phenomenon


863-866
A. Kowalewska, J. Mazur
Próby palenia tytoniu a oglądanie telewizji video, dvd przez młodzież w Polsce
Smoking initiation and watching television, video, dvd among adolescents in Poland


867-871
J. Mazur, A. Małkowska-Szkutnik, I. Tabak
Związek między dorywczą pracą zarobkową a używaniem substancji psychoaktywnych oraz problemami szkolnymi uczniów szkół ponadgimnazjalnych
The relationship between casual paid work, the use of psychoactive substances and school problems among upper secondary school students


872-877
A. Małkowska-Szkutnik, J. Mazur
Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych i obciążenie dolegliwościami psychicznymi a palenie tytoniu wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
The styles of coping in stressful situations and the strain of psychological complaints in relation to tobacco smoking in senior secondary school adolescents


878-883
K. Nazarko, D.E. Bielska
Picie alkoholu - częste zachowanie ryzykowne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Drinking alcohol - a frequent risk behaviour among upper secondary school students


884-887
D. Karolczak, M. Wilk, A. Błaszczyk, Ł. Szylberg, M. Seget, E. Florek, A. Marszałek
Świadomość uzależniającego działania nikotyny - badania ankietowe studentów i pracowników CM UMK
The awareness of addictive effect of nicotine - a questionnaire survey of students and employees of CM UMK


888-892
R. Rasińska, I. Nowakowska
Palenie tytoniu wśród studentów - porównanie badań własnych z literaturowymi
Smoking among students - the comparison of author's own investigations with literature


893-895
D. Kurpas, B. Mroczek, D. Bielska, M. Wojtal, M. Seń, A. Steciwko
Spożycie alkoholu i palenie tytoniu wśród studentów wyższych uczelni medycznych
Alcohol intake and tobacco smoking among students of medical schools


896-899
J. Chłapowska, T. Pawlaczyk-Kamieńska
Epidemiologiczna ocena spożywania napojów erozjogennych - badania ankietowe studentów
Epidemiological evaluation of soft drinks consumption - students surveys


900-903
D. Bielska, D. Kurpas, L. Marcinowicz, A. Owłasiuk, A. Litwiejko, M. Wojtal
Ocena ryzyka spożycia alkoholu oraz palenie tytoniu wśród studentów VI roku Wydziału Lekarskiego
Evaluation of the risk of alcohol consumption and tobacco smoking among 6th year students of the Faculty of Medicine


904-907
M. Seget, D. Karolczak, M. Wilk, A. Błaszczyk, Ł. Szylberg, E. Florek, A. Marszałek
Świadomość rakotwórczego działania dymu tytoniowego - badania ankietowe studentów i pracowników CM UMK
The awareness of carcinogenic effect of tobacco smoke - a questionnaire survey of students and employees of Collegium Medicum of Nicolaus Copernicus University


908-913
S. Kałucka
Social aspects of tobacco addiction and the quality of life of people smoking and non-smoking tobacco
Społeczny aspekt nałogu tytoniu a jakość życia osób palących i niepalących tytoń


914-917
M. Walentowicz-Sadłecka, P. Sadłecki, A. Marszałek, M. Grabiec
Palenie tytoniu w grupie pacjentek zgłaszających się na przesiewowe badania cytologiczne
Cigarette smoking among women attending cervical cancer screening program


918-920
M. Zysnarska, I. Kara, R. Adamek, M. Gromadecka-Sutkiewicz, W. Kalupa, D. Bernad, T. Maksymiuk
Świadomość zagrożeń w aspekcie prezentowanych zachowań pro i antyzdrowotnych
Awareness of health hazards in view of demonstrated behavioural patterns both conducive and detrimental to health


921-923
W. Zielińska-Danch, J. Czogała, R. Adamczyk, M. Danch
Palenie fajki wodnej a substancje psychoaktywne
Water pipe smoking and psychoactive substances


924-928
J. Kuczyński, E. Kleszczewska, K. Łogwiniuk, A. Szpakow, A. Szpakow
Sieć bayesowska jako narzędzie do badania postaw prozdrowotnych studentów z wybranych uczelni Suwałk, Białegostoku i Grodna
Bayesian network as a tool to study health behaviors of students from selected schools of Suwalki, Bialystok and Grodno


929-933
A. Klejewski, T. Urbaniak, M. Pisarska-Krawczyk, K. Sobczyk
Wpływ palenia tytoniu na przebieg i rozwój ciąży
Influence of smoking on pregnancy


934-939
P. Jóźwiak, A. Szmagaj
Charakterystyka zachowań zdrowotnych mężczyzn po 50 roku życia w Poznaniu w odniesieniu do czynników ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych
Health behaviours among men age > 50 years with reference to risk factors cardiovascular diseases


940-943
C. Dobosz, K. Tyrpień, K. Pierzchała
Ocena narażenia na dym tytoniowy wybranej grupy chorych na stwardnienie rozsiane z rejonu Górnego Śląska
Assessment of exposure to tobacco smoke in a selected group of patients with multiple sclerosis from the Upper Silesia region


944-946
I. Kara, M. Zysnarska, R. Adamek, W. Kalupa, M. Gromadecka-Sutkiewicz, T. Nowicka, T. Maksymiuk
Palenie tytoniu, alkohol i aktywność fizyczna wśród pacjentów z cukrzycą typu 2
Tobacco smoking, alcohol consumption and physical activity among patients with type 2 diabetes


947-952
U. Kwapisz, G. Bączyk
Psychospołeczne konteksty samooceny zdrowia u byłych palaczy w starszym wieku
Psycho-social contecst of health self-esteem in elderly ex-smokers


953-957
G. Przybylski, A. Dąbrowska, R. Gołda, A. Gadzińska, H. Trzcińska
Analiza palenia tytoniu wśród chorych na gruźlicę - dane z dziesięciu lat obserwacji z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
The analysis of smoking tobacco of patients with tuberculosis - data from ten years observation in Regional Center of Pulmonology in Bydgoszcz


958-959
K. Korzeniowska, R. Graduszyńska, A. Jabłecka
Stosunek pacjentów z uzależnieniem mieszanym do nałogu palenia
The attitude of the patients with mixed addictions towards the cigarette smoking


960-964
A. Gerstenkorn, K. Kulawiec, M. Suwała
Cechy towarzyszące rozwojowi uzależnienia od opiatów w grupie internautów
Characteristic features accompanying the development of addiction to drugs


965-968
M. Suwała, A. Gerstenkorn, R. Wesołowska
Wiedza aktywnych zawodowo pielęgniarek regionu łódzkiego na temat palenia tytoniu jako czynnika ryzyka raka szyki macicy
Knowledge about tobacco smoking as a cervical cancer risk factor among economically active nurses from Lodz region


969-972
R. Adamek, J. Stoczyńska, T. Maksymiuk, M. Zysnarska, M. Gromadecka-Sutkiewicz, I. Kara, W. Kalupa
Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród pielęgniarek a świadomość szkodliwości nałogu
Prevalence of tobacco smoking among nurses and the awareness of harmfulness of smoking habit


973-977
M. Gromadecka-Sutkiewicz, J. Kłos, R. Adamek, M. Zysnarska, I. Kara
Palenie papierosów i picie alkoholu wśród bezrobotnych
Tobacco and alcohol use among the unemployed


978-982
A. Maciak-Andrzejewska, I. Maniecka-Bryła
Rola Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia w kreowaniu zachowań zdrowotnych związanych z paleniem tytoniu
The role of of prophylaxis and early detection of cardiovascular diseases programme in shaping health behaviours related to smoking


983-986
D. Kaleta, K. Polańska, E. Dziankowska-Zaborszczyk, A. Kowalska
Opinie i postawy nauczycieli wobec zakazu palenia w miejscach publicznych
Teachers attitudes towards smoke-free regulations


987-991
M. Kulza, K. Malinowska, A. Woźniak, M. Seńczuk-Przybyłowska, G. Nowak, E. Florek
Opracowanie i walidacja metody oznaczania cynaryny, luteoliny w osoczu
Development and validation of method for the determination of cynarin, luteolin in plasma


992-997
M. Grolik, M. Kopeć, K. Szczubiałka, B. Wowra, D. Dobrowolski, E. Wylęgała, M. Nowakowska
Regeneracja nabłonka rogówki przy zastosowaniu membran chitozanowych modyfikowanych keratyną
Regeneration of corneal epithelium using keratin modified chitosan membranes


998-1003
J. Niedźwiecka, A.K. Przybył, M. Kubicki
Struktura kryształów i cząsteczek serii soli cytyzyny
Crystal and molecular structure of cytisine salts


1004-1006
A. Synowiec, E. Gomółka, T. Zyss, A. Zięba, E. Florek, W. Piekoszewski
Zastosowanie metody HPLC-UV do oznaczania arypiprazolu w surowicy
Application of HPLC-UV method for aripiprazole determination in serum


1007-1010
M. Chuchracki, J. Janiak, K. Ziółkowska, A. Sędziak, T. Opala
Zespół Edwardsa - najczęstsze wskazania do wykonania amniopunkcji genetycznych. Analiza na przestrzeni ostatnich 5 lat
Edwards syndrome - most frequent indications for genetic amniocentesis. Analysis of the last 5 years


1011-1014
M. Chuchracki, A. Szczepaniak, A. Sędziak, K. Ziółkowska, T. Opala
Częstość występowania zespołu Turnera u płodów pacjentek skierowanych na badanie amniopunkcji genetycznej w latach 2007-2011
Frequency of prevalence of Turner syndrome in fetuses of patients referred to genetic amniocentesis in 2007-2011


1015-1020
T. Urbaniak, A. Klejewski, M. Pisarska, E. Kostecka
Wpływ suplementacji diety na masę urodzeniową noworodka
Influence of dietary suplementation on newborn weight


1021-1025
A. Klejewski, T. Urbaniak, M. Pisarska, E. Cichocka
Wiedza o zaletach karmienia naturalnego, wśród kobiet rodzących pierwsze dziecko
Knowlege about breast feeding adventages among primipares


1026-1030
A. Klejewski, T. Urbaniak, M. Pisarska, F. Terefenko
Stopień odczuwania bólu porodowego w zależności od stosowanych metod jego łagodzenia
Degree of labour pain depending on way of analgesia


1031-1034
S. Talbierz, N. Kujawska, A. Latała
Opatentowany fotobioreaktor do produkcji nowych leków i nutraceutyków wytwarzanych na bazie mikroalg
Patented photobioreactor to commercial production of new drugs and nutraceuticals from microalgae


1035-1039
J.A. Moczko
Wnioskowanie statystyczne w przypadku występowania brakujących danych
Statistical inference in the presence of missing data


1040-1045
D. Modzelewska, E. Krzych-Fałta, A. Lusawa, B. Samoliński
Analiza wyników badania PNIF (Peak Nasal Inspiratory Flow) w świetle badań ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce)
Analysis of the PNIF measurement (Peak Nasal Inspiratory Flow) in ECAP study (The Epidemiology of Allergic Diseases in Poland)


1046-1048
A. Kurhańska-Flisykowska, W. Łojewski, M. Wyganowska-Świątkowska
Effectiveness of Emdogain in the periodontal treatment
Procesy gojenia po zastosowaniu Emdogain w leczeniu przyzębia


1049-1052
K. Mehr, M. Wyganowska-Świątkowska, I. Kowalkowska, A. Kurhańska-Flisykowska, P. Piotrowski
Muzykoterapia w różnych dziedzinach stomatologii
Music therapy in different dental specialties


1053-1054
K. Korzeniowska, A. Cieślewicz, E. Szałek, A. Jabłecka
Postawy studentów farmacji i stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wobec nałogu palenia tytoniu
Attitudes of pharmacy and dentistry students of Poznan Medical University towards smoking


1055-1059
M. Urbańska, L. Ratajczak, A. Witkowska-Nagiewicz, G. Nowak
Analiza wiedzy na temat wpływu palenia tytoniu na stan skóry
Analysis of knowledge about tobacco smoking influence on skin condition


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

1060-1062
J. Budzianowski
Tytoń - producent rekombinowanych interleukin
Tobacco - a producer of recombinant interleukins


1063-1073
M. Jędrzejas, K. Skowron, P. Czekaj
Stem cell niches exposed to tobacco smoke
Nisze komórek macierzystych eksponowane na działanie dymu papierosowego


1074-1078
K. Kiwerska, D. Mielcarek-Kuchta, M. Jarmuż-Szymczak, K. Szyfter
Infekcja HPV jako alternatywna wobec palenia tytoniu droga rozwoju nowotworów głowy i szyi - jakie ma znaczenie dla pacjenta?
The HPV infection as an alternative to tobacco smoking way of head and neck tumors development - what are the implications for patients?


1079-1083
A. Woźniak, K. Szyfter, W. Szyfter, E. Florek
Nowotwory głowy i szyi - historia
Head and neck cancer - the story


1084-1089
L. Kośmider, J. Knysak, M.Ł. Goniewicz, A. Sobczak
Elektroniczny papieros - bezpieczny substytut papierosa czy nowe zagrożenie?
Electronic cigarette - a safe substitute for tobacco cigarette or a new threat?


1090-1094
A. Szyfter, M. Giefing
Czy fajka wodna stanowi bezpieczną alternatywę dla palenia papierosów?
Is waterpipe smoking a safe alternative for cigarette smoking?


1095-1097
M. Tkaczyk, E. Florek, W. Piekoszewski
Marihuana i kanabinoidy jako leki
Marihuana and cannobinoids as medicaments


1098-1102
I. Zieleń, M. Śliwińska-Mossoń, H. Milnerowicz
Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny
Drugs used to treat nicotine addiction


1103-1007
A. Fronczak, K. Polańska, T. Makowiec-Dąbrowska, D. Kaleta
Palenie tytoniu wśród kobiet - strategie dla ograniczenia epidemii tytoniowej
Smoking among women - strategies for fighting the tobacco epidemic


1008-1110
I. Jagielska, A. Kazdepka-Ziemińska, M. Stankiewicz, J. Kaźmierczak
Alkohol - kobieta, ciąża, noworodek
Alcohol - woman, pregnancy and a newborn child


1111-1114
M. Urbańska, G. Nowak, E. Florek
Wpływ palenia tytoniu na starzenie się skóry
Effect of tobacco smoking on the skin aging


1115-1117
A. Jagielska-Burduk, I. Jagielska, R. Janicki, M. Grabiec
Zjawisko alkoholizmu w Polsce jako zagadnienie prawne
The phenomenon of alcoholism in Poland as a legal issue


1118-1121
I. Kozak
Naturalne metody powrotu do życia bez uzależnień
Natural methods of getting back to life without addictions


1122-1126
M. Kulza, K. Adamska, M. Seńczuk-Przybyłowska, A. Woźniak, A. Wachowiak, I. Miechowicz, M. Horoszkiewicz, G. Nowak, E. Florek
Karczoch zwyczajny - lek roślinny
Artichoke - herbal drug


1127-1128
A. Jabłecka, K. Korzeniowska, N. Balcer-Dymel
Monitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych w Polsce - nowe wytyczne
Pharmacovigilance of medicinal products in Poland - new guidelines


1129-1131
M. Horoszkiewicz, M. Kulza, K. Adamska, A. Woźniak, M. Seńczuk-Przybyłowska, A. Wachowiak, E. Florek
Karczoch zwyczajny- niewykorzystane możliwości leku roślinnego w terapii miażdżycy i chorób wątroby
Artichoke - untapped potential of herbal medicine in the treatment of atherosclerosis and liver diseases


1132-1134
K. Hen, A. Czarnywojtek, E. Florek, I. Warmuz-Stangierska, M. Ruchała
Etiologia choroby Gravesa - aktualny stan wiedzy
The etiology of Graves' disease - current state of knowledge


1135-1139
K. Hen, A. Czarnywojtek, A. Stangierski, I. Warmuz-Stangierska, J. Zdanowska, E. Florek, M. Ruchała
Wpływ amiodaronu na funkcję tarczycy a bezpieczeństwo terapii - co nowego?
Effect of amiodarone on the thyroid function and safety of the therapy - what's new?


1140-1143
A. Czarnywojtek, M. Zgorzalewicz-Stachowiak, A. Stangierski, E. Florek, J. Zdanowska, K. Hen, M. Andrzejewska, M. Ruchała
Thyroid associated orbitopathy - medication, radioiodine or operation?
Orbitopatia tarczycowa - farmakoterapia, radiojod czy operacja?


1144-1146
J. Zdanowska, A. Stangierski, I. Warmuz - Stangierska, A. Czarnywojtek, M. Ruchała
Problem palenia tytoniu w miejscu pracy
The problem of cigarette smoking in the workplace


1147-1148
A. Stangierski, I. Warmuz-Stangierska, A. Czarnywojtek, J. Zdanowska, M. Glowacka, R. Stangierski, M. Ruchała
Smoking and endocrine disorders
Palenie a choroby endokrynne


1149-1152
A. Budzianowska, J. Budzianowski
Tytoń źródłem biopaliw
Tobacco - a source of biofuels


1153-1155
M. Wyganowska-Świątkowska, A. Kurhańska-Flisykowska
Przydatność alternatywnych metod terapeutycznych w stomatologii: ziołolecznictwo tradycyjne i ajurwedyjskie, homeopatia. Przegląd literatury
Traditional and ayurvedic herbalism, homeopathy - the alternative therapeutic methods in dentistry. Review


1156-1159
M. Pisarska-Krawczyk, T. Urbaniak, A. Klejewski
Pęcherz nadreaktywny - diagnostyka i leczenie
Overactive bladder - diagnosis and treatment


1160-1162
A. Mikstacki, B. Tamowicz
Problemy intensywnej terapii pacjentów uzależnionych od nikotyny
Critical care of patients with nicotine addiction


1163-1167
B. Geppert, A. Teżyk, C. Żaba
Markery biochemiczne stosowane w ocenie ostrej i przewlekłej konsumpcji alkoholu etylowego
Biochemical markers for acute and chronic alcohol consumption


PRACE KAZUISTYCZNE – CLINICAL NOTES

1168-1169
K. Korzeniowska, K. Simon, A. Jabłecka
Uzależnienie od kropli do nosa - opis przypadku
Nasal drops addiction - the case report


1170-1172
B. Tamowicz, A. Mikstacki
Powikłania oddechowe u pacjentów z uzależnieniem od nikotyny
Respiratory complications in patients with nicotine addiction


STRESZCZENIA - ABSTRACTS

1173
H. Billert, E. Florek
Another face of nicotine
Druga twarz nikotyny


1173
J. Dymek, A. Skowron
Porównanie wiedzy studentów IV i V roku z wiedzą i umiejętnościami farmaceutów na temat problematyki palenia tytoniu i kompetencji do udzielania fachowej porady antynikotynowej
Comparison of students' and pharmacits' knowledge and skills about smoking cessation and anti-tobacco counseling


VARIA