SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

91-97
B. Grabowska-Polanowska, J. Faber, M. Skowron, P. Miarka, A. Pietrzycka, P. Zagrodzki, I. Śliwka, W. Sułowicz, M. Stępniewski
Nowe możliwości diagnostyki chorób nerek przy wykorzystaniu chromatografii gazowej
New opportunities of renal diseases diagnostics using gas chromatography


98-102
R. Jucha
Stan funkcjonalny oraz jakość życia po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u chorych zamieszkałych na terenach wiejskich oraz w małych miastach
Functional status and quality of life of stroke survivors living in rural areas and small towns


103-106
E. Santorek-Strumiłło, J.B. Zawilska, P. Misiak, S. Jabłoński, J. Kordiak, M. Brocki
Wpływ pracy zmianowej na rytmy okołodobowe - badania porównawcze na pracownikach służby zdrowia i policjantach
Influence of the shift work on circadian - rhythms compare survey on health service employees and policemen


107-114
W. Jurczak, M. Szostek, M. Jakóbczyk, A. Sowa Staszczak, D. Zimowska-Curyło, A. Giza, M. Sobociński, A. Hubalewska-Dydejczyk, A.B. Skotnicki
Toksyczność hematologiczna radioimmunoterapii z zastosowaniem 90Ibritumomabu
Hematological toxicity of radioimmunotherpy with 90Ibritumomab


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

115-119
P.J. Kwasiborski, P. Kowalczyk, P. Mrówka, M. Kwasiborski, A. Cwetsch, J. Przybylski
Wybrane, biochemiczne markery hipoksji
Selected, biochemical markers of hypoxy


120-124
M. Rychlik-Sych, M. Barańska, J. Skrętkowicz
Kliniczne znaczenie farmakogenetyki w chorobach dermatologicznych
Clinical significance of pharmacogenetics in dermatological diseases


PRACE KAZUISTYCZNE – CLINICAL NOTES

125-127
M. Bąk, S. Bernas, K. Śliwkiewicz, R. Winnicka, Z. Kołaciński, A. Krakowiak
Samobójcze zatrucie digoksyną - nadal aktualny problem toksykologii klinicznej - opis przypadku
Suicidal intoxication with digoxin - still actual problem in clinical toxicology - case report