SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

217-221
A.M. Kicińska, M. Lichodziejewska-Niemierko, M. Bronk, A. Śledzińska, A. Samet, B. Rutkowski
Antybiotykowrażliwość szczepów E. coli wyizolowanych z łożyska krwionośnego pacjentów w różnym stopniu zaawansowania klinicznego zakażenia krwi
Sensitivity for antibiotics among the E. coli strains isolated from patients with different clinical stage of infection


222-228
J. Lorkowski, B. Juras, M. Kozień, W. Hładki, M. Trybus
Analiza metrologiczna uszkodzeń materiału zespalającego przy stabilizacji złamań metodą AO
Metrological analysis of stabilization material damages in AO treatment method


229-232
K. Bartuś, J. Sadowski, B. Kapelak, K. Wierzbicki, J. Myć, S. Bartuś, K. Oleś, J. Konstanty-Kalandyk, G. Filip
Prospektywna ocena zmiany wydolności serca u pacjentów z wszczepioną bezstentową, biologiczną zastawką aortalną wykonaną z osierdzia końskiego
Prospective assessment of circulatory sufficiency of the patients after 3F equine pericardial stentless bioprosthesis replacement


233-236
K. Bartuś, J. Sadowski, B. Kapelak, K. Wierzbicki, S. Bartuś, J. Myć, K. Oleś, J. Konstanty-Kalandyk, G. Filip
Ocena powikłań po wszczepieniu bezstentowej, biologicznej zastawki aortalnej wykonanej z osierdzia końskiego
Clinical evaluation of complications afterimplantation of stentless biological equine pericardial bioprothesis


237-241
P. Sobolewski, M. Śledzińska, W. Szczuchniak, R. Hatalska-Żerebiec, M. Grzesik, A. Sobota
Dożylne leczenie trombolityczne chorych z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu- analiza 100 przypadków. Część I. Charakterystyka chorych oraz wyniki leczenia
Intravenous thrombolysis patients with acute ischemic stroke: the analysis of the 100 cases. Part I. Characteristic of the patients and effectiveness of treatment


242-246
P. Sobolewski, M. Śledzińska, W. Szczuchniak, M. Grzesik, A. Sobota, R. Hatalska-Żerebiec
Dożylne leczenie trombolityczne chorych z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu - analiza 100 przypadków. Część II. Badania obrazowe, analiza powikłań krwotocznych i zgonów
Intravenous thrombolysis patients with acute ischemic stroke- the analysis of the 100 cases. Part II. Neuroimaging, the analysis of hemorrhagic complications and deaths


247-252
W. Lipczyński, B. Dobrowolska-Glazar, Z.F. Dobrowolski
Porównanie samooceny dolegliwości dysurycznych mierzonych przy użyciu skali IPSS i jakości życia QoL z samooceną życia płciowego mierzonego skalą IIEF-5
Comparison of self-estromation of disuric disorders gauged IPSS scale and qualities of lives QoL with self-estimation of sexual life gauged by IIEF-5 scale


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

253-259
J. Miniszewska, J. Chodkiewicz, A. Zalewska-Janowska
Jakość życia w zdrowiu i chorobie - czym jest, jak i po co ją oceniać
Quality of life in health and disease- what is it, how and why evaluate it


260-264
M. Basińska
Psychologiczne czynniki oddziałujące na stan somatyczny - współczesne ujęcie zespołu psychosomatycznego
Psychological factors affecting medical conditions - contemporary conception of psychosomatic syndrome


265-270
M. Kozioł, M. Püsküllüoglu, A. Zygulska
Inhibitory PARP i ich rola w terapii potrójnie negatywnego przerzutowego raka piersi
PARP inhibitors and their role in the therapy of triple-negative metastatic breast cancer


VARIA

271-274
R. Nęcek
Moralno-religijne aspekty opieki medycznej
Moral and religious issues in health care