SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

1-5
M. Łątka, K. Wójtowicz, T. Drożdż, E. Dąbrowska, P. Kwinta, JA. Pietrzyk, D. Drożdż
Relationship between water compartments, body composition assessed by bioelectrical impedance analysis and blood pressure in school children
Związek pomiędzy przedziałami wodnymi i składem ciała ocenianymi metodą impedancji bioelektrycznej, a ciśnieniem tętniczym u dzieci szkolnych


6-10
E. Posadzka, A. Nocuń, R. Jach, M. Nessler, K. Nessler, M. Kiałka
Assessment of ovarian reserve in patients with ovarian endometriosis following laparoscopic enucleation of a cyst accompanied by CO2 laser ablation or electroablation
Ocena rezerwy jajnikowej u pacjentek z endometriozą jajnika poddanych laparoskopowemu usunięciu torbieli z następową elektroablacją lub ablacją laserem CO2


11-14
H. Liszka, A. Gądek, J. Wordliczek
Oddziaływanie rodzaju znieczulenia na stopień nasilenia ból pooperacyjnego po korekcji operacyjnej deformacji koślawej palucha
The impact of the type of anesthesia on postoperative pain after surgical correction of hallux valgus deformity


15-19
P. Wróbel, G. Wyrwicz-Zielińska, I. Krzysztonek-Weber, W. Sułowicz
Charakterystyka kliniczna pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek wikłającym ciężkie schorzenia sercowo-naczyniowe
Clinical characteristic of patients with acute kidney injury complicated severe cardio-vascular diseases


20-24
WM. Orzechowski, B. Fiderkiewicz, P. Żebrowski, A. Rydzewski, A. Kokoszka
Krótka metoda oceny poczucia wpływu pacjenta na przebieg choroby – wersja dla hemodializowanych
Brief measure to assess patient perception of self-influence on the disease course -version for hemodialysis


25-28
M. Motyka, M. Kamińska, M. Kochman
Stres przed zabiegiem operacyjnym a przebieg okresu pooperacyjnego u pacjentów po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego
Effect of pre-surgical stress on recovery of patients undergoing hip replacement procedures


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

29-39
R. Krysiak, B. Okopień
Endokrynologiczne zespoły paraneoplastyczne
Paraneoplastic endocrine syndromes


40-45
M. Kret
Kardiologiczny (sercowy) zespół X – epidemiologia, diagnostyka, etiopatogeneza, rokowanie, leczenie i najnowsze wytyczne
Cardiac syndrome X – epidemiology, diagnostics, ethiopatoghenesis, prognosis, treatment and latest guidelines


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

46-48
B. Lewandowski, R. Brodowski, T. Kość, M. Migut, J. Wojnar
Rzadki przypadek martwicy kości szczęk u chorej leczonej bisfosfonianami z powodu osteoporozy
The rare case of osteonecrosis of the jaws in a patient treated with bisphosphonates for osteoporosis


49-51
K. Pilch, P. Jaźwiec, K. Truszkiewicz, P. Gać
Przeszkoda w połączeniu miedniczkowo-moczowodowym w obrazach wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej - opis przypadku
Computed tomography imaging in ureteropelvic junction obstruction - case report


VARIA

52
Henryk Gaertner
Thomas Goetz - Cudowny lek. Robert Koch, Ludwik Pasteur i prątki gruźlicy.
Instytut Wydawniczy Znak Kraków 2015, s. 380, ISBN 978-83-20-2727-9


52
Henryk Gaertner
Doc. dr med. Jerzy Drozdowski
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ Kraków 2015, s.47