SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

457-461
W. Zielińska-Danch, I. Szołtysek-Bołdys
Changes of the hemodynamic parameters observed for waterpipe smokers
Zmiany parametrów hemodynamicznych obserwowane u palaczy fajki wodnej


462-465
M. Chełchowska, A. Zasimovich, J. Gajewska, J. Mazur, L. Lewandowski, J. Ambroszkiewicz
Stężenia śródbłonkowej i indukowalnej formy syntazy tlenku azotu w surowicy krwi kobiet ciężarnych palących tytoń - badania wstępne
Serum concentrations of endothelial and inducible nitric oxide synthases in tobacco smoking pregnant women - preliminary study


466-470
M. Nakonieczna-Rudnicka, T. Bachanek, B. Tymczyna, J. Borowicz, M. Orłowski, E. Kobyłecka
Parafunkcje narządu żucia w grupie osób palących papierosy i niepalących
Masticatory system parafunction in the group of smokers and nonsmokers


471-476
A. Rzeźnicki, D. Cichońska, J. Krakowiak, A. Marjańska, W. Stelmach
Ocena postaw studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wobec palenia tytoniu i polityki antytytoniowej w latach 2015-2017
Assessment of attitudes of students of Health Science Department at the Medical University of Lodz towards tobacco smoking and anti-tobacco policy in 2015-2017


477-480
DE. Bielska, A. Gryko, D. Olszańska, S. Chlabicz, E. Gomółka, A. Owłasiuk, K. Bielska
Nosicielstwo bakterii w gardle u dzieci a narażenie na bierne palenie tytoniu. Wyniki wstępne
Pharyngeal carriage of bacteria in children and exposure to passive smoking. Preliminary results


481-484
A. Kozar-Konieczna, I. Szołtysek-Bołdys, E. Słodczyk-Mańkowska, J. Goniewicz, Mł. Goniewicz, A. Sobczak
Stopień uzależnienia od nikotyny oraz motywacja do zaprzestania palenia wśród pacjentów poddanych alkoholowej terapii odwykowej
Nicotine dependence and motivation to quit smoking among patients treated from alcohol addiction


485-489
A. Nowak, B. Przywara-Chowaniec, M. Szumska, K. Tyrpień-Golder
Ocena narażenia na dym tytoniowy i alkohol wybranej grupy chorych na toczeń rumieniowaty układowy
Assessment of exposure to tobacco smoke and alcohol in a selected group of patients with systemic lupus erythematosus


490-494
S. Łapiński, A. Rzeźnicki, P. Wojtysiak, D. Kaleta
Ekspozycja pracowników placówek edukacyjnych powiatu piotrkowskiego na wdychanie środowiskowe dymu tytoniowego w miejscu pracy
Exposure of employees of educational units in Piotrkowski County to environmental tobacco smoke in workplace


495-498
S. Kałucka, D. Kaleta, F. Szatko
Efekt zaprzestania palenia tytoniu za pomocą zastosowania e-papierosa
Effect of smoking cessation using e-cigarette


499-501
G. Przybylski, A. Piechnik, M. Pilaczyńska-Cemel
Palenie tytoniu wśród osób powyżej 75 roku życia-analiza chorych Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Smoking among old patients over 75 years-analysis of patients in Regional Center of Pulmonology in Bydgoszcz


502-505
M. Pilaczyńska-Cemel, R. Gołda, A. Dąbowska, G. Przybylski
Charakterystyka poziomów białka C-reaktywnego, krążących kompleksów immunologicznych u osób w chorobach obturacyjnych płuc palących i niepalących papierosy
Characteristics of C-reactive protein, circulating immune complexes in patients with of obstructive pulmonary diseases smoking and non-smoking cigarettes


506-511
A. Kowalewska, J. Mazur
Używanie papierosów tradycyjnych i elektronicznych przez młodzież a postrzeganie szkodliwego wpływu palenia na zdrowie
Conventional and electronic cigarettes use among adolescents and perception of health risks of smoking


512-515
R. Skowronek, E. Pieprzyca, M. Korczyńska, J. Kulikowska
„Nowe” syntetyczne opioidy w praktyce medyczno-sądowej - doświadczenia z Górnego Śląska w Polsce
“New” synthetic opioids in medicolegal practice - experiences from the Upper Silesia in Poland


516-521
J. Mazur, A. Małkowska-Szkutnik, A. Kowalewska, M. Chełchowska, D. Zawadzka
Subiektywna i obiektywna ocena środowiska szkolnego a palenie papierosów przez młodzież w wieku 13-15 lat
Subjective and objective assessment of the school environment in relation to cigarette smoking among young people aged 13-15


522-527
J. Strzelczyk, V. Jachimowicz, G. Bączyk
Wpływ palenia tytoniu na jakość życia osób chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów
Effect of smoking on the quality of life of people with rheumatoid arthritis


528-534
M. Szkiela, F. Szatko, D. Kaleta
Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród pacjentek ze zdiagnozowanym rakiem piersi - wyniki wstępne
Prevalence of smoking among breast cancer patients - preliminary results


535-538
M. Suwała, A. Gerstenlorn, E. Dziankowska-Zaborszczyk
Co motywuje przyszłych lekarzy do niepalenia?
What does give motivation reasons’ to non-smoking of the prospective physicians?


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

539-541
M. Borowska, A. Czarnywojtek, N. Sawicka-Gutaj, Mt. Płazińska, P. Gut, K. Wolinski, M. Ruchała, E. Florek
Ocular changes and blurred vision induced by drugs
Zmiany oczne i zaburzenia widzenia spowodowane narkotykami


542-546
J. Budzianowski, A. Budzianowska
Ozdobne rośliny do wnętrz w ochronie przed lotnymi toksynami dymu tytoniowego „z trzeciej ręki”
Ornamental indoor plants in protection against volatile toxins of thirdhand tobacco smoke


547-551
JA. Moczko
Analiza niejednorodności w danych medycznych i wykrywanie ukrytych klas przy użyciu modelu skończonej mieszaniny rozkładów
Analysis of heterogeneity in medical data and detection of latent classes using finite mixture models


552-554
F. Tyliszczak, M. Wyganowska-Świątkowska
Wpływ palenia na włókna kolagenowe i sprężyste skóry
The effect of smoking on collagenous and elastic fibres of the skin


555-557
MT. Płazińska, A. Czarnywojtek, N. Sawicka-Gutaj, M. Graczyk, L. Migasiuk, M. Borowska, P. Gut, E. Florek, M. Ruchała, L. Królicki
Węglan litu a jodochwytność gruczołu tarczowego
Lithium carbonate and thyroid iodine uptake


558-563
M. Napierała, E. Florek
Wybrane materiały alternatywne w diagnostyce i toksykologii
Selected alternative materials in diagnostics and toxicology