SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

621-626
M. Banaszkiewicz, K. Obajtek, A. Dziewierz, M. Krzanowski, E. Chowaniec, K. Krzanowska, W. Sułowicz
Fibrinogen and interleukin-6 as a meaningful biomarkers of cardiovascular-related death in chronic kidney disease patients treated with renal replacement therapy under 60 years of age
Fibrynogen i interleukina-6 jako istotne biomarkery zgonów sercowo-naczyniowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczonych nerkozastępczo w wieku poniżej 60 lat


627-632
K. Woziwodzka, M. Pawica, P. Dumnicka, M. Krzanowski, D. Sorysz, K. Krzanowska, W. Sułowicz
Body composition assessed by bioimpedance correlates with left ventricular mass index (LVMI) in stage 5 chronic kidney disease (CKD) patients treated by peritoneal dialysis
Analiza składu masy ciała ocenianego za pomocą badania bioimpedancji koreluje z indeksem masy lewej komory serca (LVMI) u chorych w 5 stadium PChN dializowanych otrzewnowo


633-635
MJ. Graves, BM. Henry, B. Sanna, PA. Pękala, D. Taterra, K. Witczak, E. Kucharska, M. Barczyński, JA. Walocha, KA. Tomaszewski
Anatomical variations of the inferior thyroid artery: a cadaveric examination
Warianty anatomiczne tętnicy tarczowej dolnej: badanie anatomiczne


636-642
M. Zarychta, E. Kucharska, BM. Henry, D. Paradowska, E. Walocha, P. Skotnicki, KA. Tomaszewski
Factors influencing health-related quality-of-life in Polish colorectal cancer patients without liver metastases
Czynniki wpływające na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia polskich pacjentów z rakiem jelita grubego bez przerzutów do wątroby


643-647
M. Banach, M. Rakowicz, R. Rola, J. Antczak, J. Juranek, W. Krysa, A. Sulek
Peripheral nerve lesions in patients with myotonic dystrophy types 1 and 2
Uszkodzenia nerwów obwodowych u pacjentów z dystrofią miotoniczną typu 1 i 2


648-652
B. Guzik, Ł. Niewiara, A. Mielimonka, M. Nosal, R. Meus, M. Krzanowski, P. Szolc, E. Ostrowska, J.Podolec, W. Zajdel, E. Szczepanek, K. Żmudka
Brachial pain is prolonged in patients with peripheral artery disease after radial artery access for interventional procedures
Ból kończyny górnej jest przedłużony u pacjentów z miażdżycą tętnic obwodowych po interwencjach wieńcowych z dostępu promieniowego


653-657
J. Wajda, M. Sporek, B. Kuśnierz-Cabala, P. Dumnicka, R. Sporek, M. Kuźniewski, M. Pędziwiatr, B. Maziarz, M. Mazur-Laskowka, P. Ceranowicz, J. Walocha
Kliniczna użyteczność skali BISAP we wczesnym przewidywaniu ciężkości przebiegu ostrego zapalenia trzustki
Clinical utility of BISAP scale in early prediction of severe acute pancreatitis


658-663
M. Zwolińska-Wcisło, M. Przybylska-Feluś, A. Furgała, A. Ptak-Belowska, T. Mach
Zależność zmian aktywności autonomicznego układu nerwowego oraz aktywności mioelektrycznej żołądka od stężenia osoczowych markerów przepuszczalności jelitowej w przebiegu celiakii - doniesienie wstępne
Correlation between markers of intestinal permeability and autonomic nervous system activity with gastric myoelectric activity in celiac disease - pilot study


664-669
M. Bednarek, P. Budzyński, M. Trybus, W. Szczepański, L. Bolt, Z. Biesiada
Własne doświadczenia w leczeniu brzuszno-miednicznej postaci promienicy
Own experience with the treatment of abdominopelvic actinomycosis


670-675
S. Płaczkowska, L. Pawlik-Sobecka, I. Kokot, A. Piwowar
Ocena wartości parametrów profilu metabolicznego jako predyktorów wystąpienia insulinooporności u ludzi młodych
Evaluation of metabolic profile parameters as predictors of insulin resistance in young people


676-680
R. Musiał, M. Kuranda-Łabuz, E. Dobrowolska, J. Stoliński, K. Boczar, A. Ząbek, D. Plicner, I. Roterman-Konieczna, B. Małecka, J. Andres
Przezżylne usunięcie elektrod endokawitarnych (TLE) - czynniki wpływające na wydłużenie czasu pobytu w szpitalu pacjentów po zabiegach TLE
Transvenous lead extraction (TLE) - factors influencing length of hospital stay in patients after TLE procedure


681-687
T. Pizoń, M. Rajzer, W. Wojciechowska, T. Drożdż, M. Rojek, A. Jurczyszyn, D. Czarnecka
Odpowiedź ciśnienia tętniczego krwi i wskaźników bezobjawowych uszkodzeń narządowych na leczenie hipotensyjne w zależności od aktywności reninowej osocza
Asymptomatic organ damage and blood pressure response to antihypertensive treatment according to plasma renin activity


688-694
G. Mielecka, I. Dymek, A. Hubalewska-Dydejczyk, E. Przybylik-Mazurek
Zależność masy ciała i wybranych parametrów metabolizmu lipidów i glukozy od funkcji tarczycy
Correlation between body mass and selected parameters of lipid and glucose metabolism and thyroid function


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

695-701
A. Suska, A. Jurczyszyn
Użyteczność testów HevyliteTM w diagnostyce i monitorowaniu szpiczaka plazmocytowego i gammapatii monoklonalnej o niezdefiniowanym znaczeniu.
The usefulness of HevyliteTM immunoassays in the diagnosis and monitoring of multiple myeloma and monoclonal gammapathy of undetermined significance


702-704
M. Klimek, K. Worek, W. Szanecki, A. Witek, M. Mackiewicz, A. Cygal
Endometrioza opłucnej - przegląd literatury
Pleural endometriosis - literature review


705-708
J. Romaszko, R. Skutecki, A. Borkowska
Bezdomność zjawisko socjologiczne czy medyczne?
Homelessness - a sociological or medical phenomenon?


709-712
K. Rytlewski, K. Kuśmierska-Urban, R. Samborski, H. Huras
Pośrednia elektrokardiotokografia płodowa. Co wiemy na jej temat?
Indirect fetal electrocardiotocography. What do we know about it?


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

713-716
M. Krzanowski, A. Jurczyszyn, P. Dumnicka, A. Kraśniak, K. Woziwodzka, E. Chowaniec, M. Szostek, R. Drożdż, K. Krzanowska, W. Sułowicz
Recovery of kidney function in a patient with multiple myeloma after using high cut-off dialyzers as a preparation for successful autologous stem-cell transplantation
Powrót funkcji nerek u pacjenta ze szpiczakiem mnogim po zastosowaniu dializatorów high cut-off jako przygotowanie do autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych


717-721
M. Banaszkiewicz, M. Krzanowski, P. Krawiec, K. Krzanowska, K. Okoń, B. Batko
Leczenie amyloidozy z ciężkim zespołem nerczycowym w przebiegu zapalnych chorób stawów – opisy przypadków
Treatment of systemic AA amyloidosis and severe nephrotic syndrome associated with inflammatory arthritis – case reports


722-724
I. Jagielska, P. Socha, A. Kazdepka-Ziemińska, T. Kolossa, M. Grabiec
Ciąża i poród u 41 letniej pacjentki z wrodzoną łamliwością kości - opis przypadku
Pregnancy and childbirth in 41 years old patient with osteogenesis imperfecta - a case report