SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

1-9
K. Ciszowski, E. Gomółka, T. Gawlikowski, D. Szpak, A. Potoczek, M. Boba
Badanie poziomów czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (BDNF) i czynnika wzrostu nerwów (NGF) w osoczu p acjentów uzależnionych od alkoholu – obserwacje wstępne
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and nerve growth facto r (NGF) plasma levels in patients with chronic alcoholism – preliminary observations


10-16
E. Gomółka, D. Szpak, P. Hydzik, B. Szkolnicka, D. Rębisz
Wybrane aspekty zatruć paracetamolem w Krakowie, w latach 2014-2016, na podstawie danych Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych UJ CM
Selected aspects of paracetamol poisonings in Cracow, in years 2014-2016, based on data from Department of Toxicology and Environmental Disease JUCM


17-23
B. Szkolnicka, D. Rębisz
Analiza porównawcza informacji toksykologicznych w latach 2004, 2010 i 2016 - materiał Pracowni Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Comparative analysis of toxicological information in the years 2004, 2010 and 2016 - material of the Centre of Poison Information and Laboratory Analysis of the Jagiellonian University Medical College


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

24-27
M. Tchórz, A. Krajewska, J. Szponar, A. Radoniewicz-Tchórz, E. Kwiecień-Obara
Problemy niemedyczne na dyżurach medycznych – niejednoznaczność przepisów prawnych w odniesieniu do pacjentów leczonych na oddziałach toksykologicznych
Non-medical issues in medical wards – ambiguity of legal provisions regarding patients treated in toxicological units


28-31
I. Rybakowska, M. Stępińska, J. Sein Anand, M. Patock
Korzystny i niekorzystny wpływ związków wanadu
The beneficial and negative influence of vanadium compounds


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

32-33
J. Szponar, A. Krajewska, A. Jakubowicz Klecha, M. Tchórz, E. Kwiecień-Obara
Ostre śródmiąższowe zapalenie nerek w przebiegu nadużywania diklofenaku – opis przypadku
Acute interstitial nephritis in the course of diclofenac overuse – a case report


34-36
M. Majewska, A. Kujawa, J. Szponar, A. Witkowska, M. Tchórz, P. Danielewicz, K. Zaleski, A. Górska, A. Radoniewicz-Tchórz
Opis przypadku ciężkiego zatrucia amfetaminą u więźnia, który przemycał narkotyk w żołądku
A case of severe intoxication with amphetamine in a prisoner smuggling packages of drug in his stomach


37-39
M. Majewska, K. Zaleski, A. Radoniewicz–Tchórz, A. Witkowska, J. Szponar
Zatrucia insuliną u trzech pacjentów hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale Toksykologiczno-Kardiologicznym w Lublinie
Insulin poisonings in three patients hospitalized at the Clinical Department of Toxicology and Cardiology in Lublin


40-42
A. Radoniewicz-Tchórz, A. Górska, M.Majewska, K. Zaleski, M. Tchórz, J. Szponar
Zespół sromotnikowy w przebiegu przypadkowego oraz samobójczego zatrucia muchomorem sromotnikowym – opis dwóch przypadków
Amanita poisoning syndrome in the course of accidental and suicidal Amanita phalloides poisoning – a report of two cases


43-45
M. Kołodziej, K. Zaleski, A. Górska, D. Parchotiuk, A. Witkowska, J. Szponar
Wziewne zatrucie amoniakiem z zaburzeniami amnestycznymi, afazją, agrafią, akalkulią i apraksją
Inhalation ammonia poisoning with amnesia, aphasia, agraphia, acalculia and apraxia


46-49
A. Kujawa, M. Majewska, J. Szponar, M. Tchórz, P. Danielewicz, A. Witkowska, A. Górska, K. Zaleski
Uszkodzenie mięśnia serca w przebiegu zatrucia tyzanidyną
Myocardial injury after acute tizanidine intoxication