SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

117-120
BM Henry, J. Vikse, B. Sanna, D. Taterra, M. Gomulska, PA. Pękala, E. Kucharska, SR. Tubbs, KA. Tomaszewski
Association of cervical ribs with pediatric cancer: evidence from a meta-analysis
Związek żeber szyjnych z nowotworami wieku dziecięcego: dowody z metaanalizy


121-124
A. Orzeł-Majek, E. Pac-Kożuchowska, A. Pawłowska-Kamieniak
Zatrucie tlenkiem węgla u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Pediatrii w latach 2012-2016. Analiza społeczno-kliniczna
Carbon monoxide poisoning in patients hospitalized in the Paediatric Clinic in 2012–2016. Social and clinical analysis


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

125-130
J. Wącław, T. Sacha
Current and future place of ponatinib in the treatment of chronic myeloid leukemia and Ph+ acute lymphocytic leukemia
Rola ponatynibu w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej oraz ostrej białaczki limfoblastycznej Ph+: teraźniejszość i przyszłość


131-135
O. Czerwińska-Ledwig, T. Szaporów, P. Majcher, A. Jurczyszyn
Problemy rehabilitacji pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym
Rehabilitation approaches in patients with multiple myeloma


136-140
H. Liszka, R. Panikowski, A. Gądek
Przewlekła niestabilność przednio-boczna stawu skokowo-goleniowego: anatomia, biomechanika, epidemiologia, diagnostyka kliniczna i obrazowa
Chronic lateral ankle instability: anatomy, epidemiology, clinical and imaging diagnostics


141-145
B. Macura, P. Sura
Zjawisko aneuploidii – znaczenie biologiczne i konsekwencje medyczne
The aneuploidy phenomenon - the biological significance and medical consequences


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

146-148
G. Stryjewska-Makuch, B. Kolebacz, M. Niemiec, M. Humeniuk-Arasiewicz
Invasive candidiasis in the head and neck region
Inwazyjne kandydozy w obrębie głowy i szyi


149-150
M. Nowak, M. Radoń-Pokracka, H. Huras
Diagnostyka łożyska przyrośniętego za pomocą rezonansu magnetycznego - opisy przypadków
Magnetic resonance imaging of placenta accreta - cases reports


151-153
O. Jabłonowska, P. Tęcza, P. Gorzelak-Pabiś, M. Broncel
Skojarzenie simwastatyny z rytonawirem i paritaprewirem przyczyną rabdomiolizy pacjentki po przeszczepie nerki i z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu c Simvastatin
Combined with ritonavir and paritaprevir as a cause of rhabdomyolysis in a kidney-transplant patient with chronic hepatitis C


VARIA

154-159
J. Bylica, J. Król
Czym jest medycyna według władysława Biegańskiego?
The essence of medicine according to Władysław Biegański philosophy


160
H. Gaertner
Artur Kupercmoker. Aforyzmy krotochwilne
Instytut Psychosomatyczny Warszawa 2017


161
H. Gaertner
Rafał olszanecki, Paweł Wołkow, Jacek Jawień. Farmakologia
PZWL Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2017