SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

211-216
A. Ziomber, K. Ciesielczyk, B. Skowron, J . Kaszuba-Zwoińska, P. Thor
The role of renal nerves in volume-independent mechanisms of DOCA-NaCl hypertension
Udział nerwów nerkowych w niezależnych od objętości mechanizmac h nadciśnienia DOCA-NaCl


217-224
D. Krzyczmanik, J. Przyluska, E. Malecka-Panas, A. Gąsiorowska
Wpływ czynników społeczno-demograficznych na obraz kliniczny choroby refluksowej przełyku (GERD)
The influence of socio-demographic factors on the clinical pictu re of gatroesophageal reflux disease (GERD)


225-228
K. Rapacz, J. Kenig
Wyniki leczenia chirurgicznego raka pęcherzyka żółciowego u osób starszych – przegląd literatury
Outcome of surgical treatment of gallbladder cancer in the elde rly - review of the literature


229-234
J. Żak, K. Stolarz-Skrzypek, D. Czarnecka
Ocena spożycia magnezu oraz częstości spożycia produktów bogatych w magnez przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Assessment of dietary magnesium intake and consumption frequenc y of magnesium-rich foods by hypertensive patients


235-240
S. Krzemiński, A. Florkowski
Analiza porównawcza wybranych zmiennych u funkcjonariuszy policji uznanych za niezdolnych do służby orzekanych po raz pierwszy i w badaniu kontrolnym
Comparative analysis of selected factors in police officers qual ified as unfit for service for the first time and in follow-up examinations


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

241-246
U. Godzik, J. Agier, E. Brzezińska-Błaszczyk
Mast cells in the male genital tract and their role in fertility disorders
Komórki tuczne w męskim układzie rozrodczym i ich rola w zaburzeniach płodności


247-250
E. Młodawska, P. Łopatowska, J. Małyszko, B. Sobkowicz, A. Tomaszuk-Kazberuk
Atrial fibrillation in patients with diabetes mellitus: epidemiology, pathophysiology and antithrombotic treatment. A systematic review
Migotanie przedsionków u pacjentów z cukrzycą: epidemiologia, patofizjologia i leczenie przeciwkrzepliwe. Praca przeglądowa


251-256
M. Bulanda, A. Wojtyna, W. Madej, M. Czarnobilska, J. Szałkowska, M. Leśniak, I. Leszczyńska, D. Bulanda, E. Czarnobilska
Narastający problem alergii kontaktowej i alergicznego kontaktowego zapalenia skóry u dzieci i dorosłych
The growing problem of contact allergy and allergic contact dermatitis in children and adults


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

257-260
M. Tradecki, J. Ziółkowska
Amputacja kończyny górnej w ocenie niezdolności do pracy w orzecznictwie lekarskim na potrzeby świadczeń rentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - trudności orzecznicze, opis przypadków
Amputation of the upper limb in deciding about incapacity for work in the group of applying for a pension from Social Insurance Fund - difficulties at the processing, case reports


VARIA

261-262
Prof. n. med. dr hab. Józef K. Gierowski
Recenzja książki Ewy Wilczek-Rużyczki, Empatia pracowników medycznych
Wolters Kluwer SA, Kraków 2017


263
H. Gaertner, Prof. Dr Janina Kowalczykowa
Ze skarbca wspomnień
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, Kraków 2017