SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

265-269
A. Kalandyk-Konstanty, J. Konstanty-Kalandyk, B. HyoChan Song, K. Bartuś, J . Piątek, A. Kędziora, T. Darocha, A. Kiełtyka, B. Kapelak, J. Zarzecka
Abnormal body mass index as a risk factor of periodontal disease
Nieprawidłowy wskaźnik masy ciała jako czynnik ryzyka chorób pr zyzębia


270-274
W. Zastrzeżyńska, M. Przybyszowski, A. Gawlewicz-Mroczka, A. Rams, J. Soja, L. Zaręba, K. Sładek, J. Musiał, S. Bazan-Socha
Efficacy of omalizumab in severe allergic asthma - p reliminary experience from the University Hospital in Cracow, Poland
Skuteczność leczenia omalizumabem w ciężkiej astmie alergicznej - wstępne doświadczenia ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie


275-278
W. Szanecki, P. Gibała, M. Grzegórzko, M. Klimek, M. Czerwiński, A. Bednarska–Czerwińska, A. Witek
Impact of infertility on mental health and female sexuality of wom en undergoing therapy of assisted reproductive technology
Wpływ niepłodności na stan zdrowia psychicznego oraz seksualnoś ć kobiet poddawanych terapii technikami wspomaganego rozrodu


279-282
A. Kędziora, M. Wróżek, R. Litwinowicz, K. Bartuś, J . Witowski, J. Konstanty-Kalandyk, B. Kapelak, J. Piątek
Feasibility of 3D printing in preoperative management of mitral valve regurgitation. A pilot study
Możliwość wykorzystania druku 3D w przedopercyjnej ocenie niedo mykalności zastawki mitralnej. Badanie pilotażowe


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

283-290
J. Mazurkiewicz, M. Bodnar, J. Różański
Zespół płucno-nerkowy. Czy rozpoznanie zawsze stawia nefrolog?
Pulmonary-renal syndrome. Is a diagnosis always made by a nephrologist?


291-297
Ł. Ołdak, E. Gorodkiewicz
Biosensory w diagnostyce medycznej
Biosensors in medical diagnostics


298-307
A. Kern, B. Januszko-Giergielewicz, Ł. Kozak, Ł. Smyk, A. Jaroszyński, L. Gromadziński
Przerost lewej komory serca u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek – stały duet patofizjologiczny i jego implikacje kliniczne
Left ventricular hypertrophy in patients with chronic kidney disease – a common pathophysiological duet and its clinical implications


308-312
A. Pengal-Irlik
Powiązania pomiędzy zespołem metabolicznym a stanem zapalnym
The relationship between metabolic syndrome and inflammation


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

313-317
M. Bodnar, J. Mazurkiewicz, J. Różański, K. Pabisiak, M. Opara-Bajerowicz, S. Przysiecka
Dysfunkcje układu oddechowego u pacjentów z pogarszającą się funkcją nerek jako dominujący objaw zapalenia drobnych naczyń - opisy przypadków
Respiratory dysfunction in patients with deteriorating renal function as the dominant symptom of vasculitis - cases reports


VARIA

318-319
Prof. dr hab. Józef K. Gierowski
Recenzja książki Jakuba Lickiewicza pt. „Agresywny pacjent ”
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017, stron 110.