SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

157-162
J. Kosydar-Bochenek, B. Lewandowski, D. Ozga
The role of coping strategies in posttraumatic stress disorder symptoms in paramedics: a cross-sectional study from Poland
Rola strategii radzenia sobie ze stresem w rozwoju objawów zespołu stresu pourazowego u ratowników medycznych: badania przekrojowe z Polski


163-167
G. Cepuch, A. Kruszecka-Krówka, I. Biedra, A. Gniadek
The assessment of the exposure of premature babies born with respiratory failure to noise and artificial light on the first day of hospitalization in the Neonatal Intensive Care Unit – preliminary report
Ocena narażenia noworodków urodzonych przedwcześnie z niewydolnością oddechową na hałas i sztuczne oświetlenie w pierwszej dobie hospitalizacji w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka – doniesienie wstępne


168-172
M. Długosz-Danecka, M. Piotrowska, K. Wcisło, P. Mensah-Glanowska, W. Jurczak
Efficacy of salvage therapy supported by autologous stem cell transplant, in relapsed/ refractory Hodgkin lymphoma treated in the first line with an escalated BEACOPP regimen
Skuteczność leczenia ratunkowego z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych, w nawrotowym/opornym chłoniaku Hodgkina u chorych leczonych w pierwszej linii schematem BEACOPP eskalowany


173-177
M. Wiśniewska, S. Niemczyk
Przewlekła choroba nerek i wiek pacjentów w predykcji zaburzeń funkcji umysłowych
Chronic kidney disease and the age of patients in the prediction of cognitive impairment


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

178-182
M. Bodnar, J. Mazurkiewicz, J. Różański, B. Dołęgowska, A. Szczęśniak, A. Gosyniak-Mikołajczyk, M. Wiśniowski
Interpretacja stężenia aminotransferaz w surowicy krwi w odniesieniu do wskaźnika de ritisa. Przydatność kliniczna na podstawie przeglądu literatury
Interpretation of serum transaminases concentration in the context of De Ritis Ratio. Clinical usefulness in the literature review


183-191
K. Kowalcze, R. Krysiak
Aspekty prawne obowiązku szczepień w Polsce
Legal aspects of obligatory vaccination programs in Poland


192-195
B. Kuzaka, P. Kuzaka, E. Borowiecka, Z. Zwolska, P. Radziszewski
Metody wykrywania i leczenia gruźlicy układu moczopłciowego u mężczyzn i moczowego u kobiet
Methods for detection and treatment of tuberculosis, urogenital tract in men and urinary tract in women


196-198
M. Radko, T. Syryło, H. Zieliński
Czynniki ryzyka zakażeń Clostridium difficile
Risk factors for acquiring Clostridum difficile infections


PRACE KAZUISTYCZNE - CASE REPORTS

199-202
WL. Śliwińska, P. Halicki, M. Mosakowska, S. Niemczyk, A. Rymarz
Nephrotic syndrome secondary to vaginal squamous cell carcinoma in a patient with polycystic kidney disease – a difficult challenge
Zespół nerczycowy wtórny do raka płaskonabłonkowego pochwy u pacjentki z zespołem wielotorbielowatości nerek – trudne wyzwanie