SPIS TREŚCI
PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

203-207
M. Tkaczyk, K. Kiliś-Pstrusińska, M. Maternik, S. Warchoł, P. Adamczyk, P. Czarniak, D. Drożdż, P. Kaczmarek, M. Pańczyk-Tomaszewska, P. Sikora, A. Wasilewska, A. Żurowska i członkowie grupy Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
Postępowanie z dzieckiem z podejrzeniem prenatalnym wady wrodzonej układu moczowego – streszczenie zaktualizowanych zaleceń Polskiego Towarzystwa Nefrologii dziecięcej. część 1 - wady dróg wyprowadzających mocz
Postnatal management of children with prenatally suspected kidney and urinary tract malformations – a short version of updated guidelines of Polish Society for Paediatric Nephrology. Part 1 – urinary tract malformations


208-211
P. Adamczyk, D. Drożdż, M. Pańczyk-Tomaszewska, P. Sikora, A. Wasilewska, P. Czarniak, P. Kaczmarek, K. Kiliś-Pstrusińska, M. Maternik, M. Tkaczyk, S. Warchoł, A. Żurowska i członkowie grupy Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
Postępowanie z dzieckiem z podejrzeniem prenatalnym wady wrodzonej układu moczowego streszczenie zaktualizowanych zaleceń Polskiego Towarzystwa Nefrologii dziecięcej. część 2 – zaburzenia rozwojowe miąższu nerkowego
Postnatal management of children with prenatally suspected kidney and urinary tract malformations – a short version of updated guidelines of Polish Society for Paediatric Nephrology. Part 2 – kidney parenchyma malformations


212-214
A. Lakomy-Gawryszewska, K. Józefowicz, I. Chudzik, M. Maternik, M. Duklas-Drożyńska, A. Żurowska
Zastosowanie przezskórnej elektrostymulacji nerwów (TeNS) w leczeniu nadczynności wypieracza u dzieci
Percutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in the treatment of hyperactive bladder in children


215-217
I. Chudzik, E. Link-Dratkowska, M. Maternik, A. Żurowska
Psychologiczne aspekty zaburzeń mikcji u dzieci
Psychological aspects of urinary incontinence in children


218-219
I. Załuska-Leśniewska, A. Żurowska
Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży z autosomalną dominującą wielotorbielowatością nerek (adPKd)
Hypertension in children and adolescents with autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD)


PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

220-226
P. Skrzypczyk, A. Ozimek, M. Szyszka, A. Ofiara, J. Sołtyski, A. Stelmaszczyk-Emmel, E. Górska, M. Pańczyk-Tomaszewska
Zależność pomiędzy stężeniem sklerostyny, ciśnieniem tętniczym i sztywnością tętnic u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym
The relation among serum sclerostin, blood pressure, and arterial stiffness in children and adolescents with primary hypertension


227-231
A. Moczulska, M. Mleczko, A. Bury, K. Zachwieja, M. Miklaszewska, D. Drożdż
Autosomalnie dominująca wielotorbielowatość nerek u dzieci – obserwacje jednego ośrodka
Autosomal dominant polycystic kidney disease in children – single-center observational study


232-236
P. Marschollek, K. Marschollek, J. Rasała, A. Ciszewska, D. Zwolińska, K. Musiał
Różnice między nadciśnieniem pierwotnym i wtórnym u dzieci w oparciu o ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi
Differences between primary and secondary hypertension in children based on ambulatory blood pressure monitoring


237-240
A. Pers, M. Sałamacha, S. Gralec, Ł. Jacheć, D. Zwolińska, K. Musiał
Analiza wad układu moczowego jako przyczyny przewlekłej choroby nerek u dzieci na podstawie danych z jednego ośrodka
The analysis of urinary tract anomalies as a causative factor of chronic kidney disease in children, based on a single center data


241-246
K. Zachwieja, P. Korohoda, A. Krasowska-Kwiecień, J. Kwinta-Rybicka, M. Miklaszewska, A. Moczulska, J. Goździk, D. Drożdż
Ocena zmienności przesączania kłębuszkowego (egFr) u dzieci po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych w 12 miesięcznym okresie obserwacji
The variability of glomerular filtration rate (eGFR) in children after hematopoietic stem cell transplantation in one year observation


247-254
J. Kwinta-Rybicka, K. Zachwieja, P. Korohoda, E. Wierzchowska-Słowiaczek, K. Wilkosz, I. Ogarek, D. Drożdż
Ocena czynności nerek u dzieci ze steroidozależnym zespołem nerczycowym leczonych cyklosporyną a i mykofenolanem mofetilu
Renal function assessment in children with steroid-dependent nephrotic syndrome treated with cyclosporine A and mycophenolate mofetil


255-260
I. Ogarek, E. Szczęsny-Choruz, E. Wierzchowska-Słowiaczek, K. Mikrut, J. Kwinta-Rybicka, K. Wilkosz, A. Moczulska, D. Drożdż
Rytuksymab w leczeniu steroido, cyklosporyno i mykofenolano-zależnego zespołu nerczycowego – doświadczenia jednego ośrodka
Rituximab treatment of steroid, cyclosporine and mycophenolate - dependent nephrotic syndrome – one center experience


261-266
A. Wieczorkiewicz-Płaza, B. Bieniaś, M. Kusz, K. Kalicka-Żuk, P. Sikora
Clinical patterns of pediatric urolithiasis - a 4 year experience of a single center from south eastern Poland
Obraz kliniczny oraz zaburzenia metaboliczne u dzieci z kamicą moczową - 4 letnie doświadczenia własne ośrodka


267-269
M. Kusz, B. Bieniaś, P. Sikora
Ocena wydalania wapnia z moczem u dzieci z monosymptomatycznym moczeniem nocnym w odniesieniu do wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej
Assessment of urinary calcium excretion in children with monosymptomatic nocturnal enuresis in relation to selected parameters of calcium- phosphorus homeostasis


270-276
J. Mirecka, A. Wojtasik-Bulanda, E. Pilarz, K. Faltin, M. Kostrzewa, M. Tkaczyk, A. Wosiak
Analiza procesu przekazywania dzieci z chorobami nerek do specjalistycznej opieki nefrologicznej dla dorosłych
The analysis of the process of transferring children with kidney disease to specialist nephrological care units for adults


277-282
D. Smyczek, A. Pastuszka, G. Kudela, S. Tobor, L. Hyla-Klekot, T. Koszutski
Wpływ wczesnego wdrożenia leczenia zachowawczego neurogennego pęcherza moczowego u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową na wybrane aspekty funkcjonowania układu moczowego
The influence of early implementation of conservative treatment in children with myelomemingocele on the selected factors of the urinary tract functioning


PRACE KAZUISTYCZNE - CASE REPORTS

283-285
S. Warchoł, T. Dudek-Warchoł
Anterior urethral valves as a cause of voiding dysfunction in boys – own observations
Zastawki cewki przedniej jako przyczyna nietrzymania moczu i zaburzeń oddawania moczu u chłopców – obserwacje własne


286-289
K. Nocuń-Wasilewska, D. Zwolińska, K. Kiliś-Pstrusińska, P. Szewczyk, D. Polak-Jonkisz
Zinner syndrome – a case study of a rare triad of abnormalities in an adolescent patient
Zespół Zinnera- opis przypadku rzadkiej triady zaburzeń u nastoletniego pacjenta


290-294
T. Jarmoliński, M. Rosa, A. Panasiuk, K. Kałwak, E. Gorczyńska
Dopęcherzowe podanie cidofowiru jako alternatywa dla leczenia dożylnego u dzieci z krwotocznym zapaleniem pęcherza wywołanym wirusem BK po allogenicznym przeszczepieniu hematopoetycznych komórek macierzystych
Intravesicular cidofovir application as an alternative to intravenous treatment in children with BK virus – associated heaemorrhagic cystitis following allogeneic stem cell transplantation


295-298
A. Siejko, E. Kuźma-Mroczkowska, M. Pańczyk-Tomaszewska
Trudności w leczeniu dziecka ze steroidozależnym idiopatycznym zespołem nerczycowym
Therapeutic difficulties in the management of a child with steroid-dependent idiopathic nephrotic syndrome


299-301
M. Pawlak-Bratkowska, M. Stańczyk, M. Tkaczyk
Po nitce do kłębka – przypadek trzypokoleniowej rodziny z zespołem gordona
Get to the bottom of problem using familiar anamnesis – familiar Gordon syndrome


302-304
A. Szmigielska, G. Krzemień, A. Trojanowska, A. Herda, M. Pańczyk-Tomaszewska
Ciężka hiponatremia w przebiegu pseudohipoaldosteronizmu u niemowlęcia z zakażeniem układu moczowego i uropatią zaporową
Severe hyponatremia in the course of pseudohypoaldosteronism in an infant with urinary tract infection and obstructive uropathy


305-308
W. Hajzler, K. Kosek, M. Głowinkowska, O. Bjanid, K. Szymańska-Kurek, M. Życzkowski, E. Kluczewska, M. Szczepańska
Rozpoznanie i leczenie perforacji moczowodu po ureterorenoskopii u chłopca z kamicą moczowodową
Diagnosis and treatment of ureteral perforation after ureterorenoscopy in a boy with urolithiasis


309-311
G. Krzemień, A. Szmigielska, A. Turczyn, M. Pańczyk-Tomaszewska, A. Jakimów-Kostrzewa
Wrodzona asplenia u niemowlęcia z ektopią nerki i podwójnym układem kielichowo-miedniczkowym oraz mnogimi tętnicami nerkowymi
Congenital asplenia in infant with ectopic kidney with double-collecting system and multiple renal arteries


312-314
A. Sobieszczańska-Droździel, B. Beck, P. Sikora
Współistnienie nefronoftyzy z wrodzonym przerostem nadnerczy u 9-letniego chłopca. Opis przypadku
Coexistence of nephronophthisis and congenital adrenal hyperplasia in 9-year-old boy. A case report


Streszczenia

315-342

STRESZCZENIA