SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

461-467
D. Fedak, M. Kuźniewski, K. Krzanowska, M. Krzanowski, P. Dumnicka, K. Woziwodzka, W. Sułowicz
Fibroblast growth factor-23 (FGF-23) and cardiovascular risk in patients on maintenance hemodialysis
Czynnik wzrostu fibroblastów-23 (FGF-23) a ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów leczonych powtarzanymi hemodializami


468-471
P. Kanclerz, K. Przewłócka
Results of refractive error screening of Polish schoolchildren aged 6 to 14 years
Wyniki przesiewowych badań refrakcji dzieci szkolnych w wieku 6-14 lat


472-477
A. Jaskólska, I. Krawczyk, M. Ryś-Piguła
Infekcje parechowirusowe u noworodków hospitalizowanych w latach 2016-2018 w Oddziale Noworodków WSSD w Krakowie
Human parechovirus infection in infants at Neonatal Department WSSD in Cracow in 2016-2018’s


478-482
Ł. Kuźma, M. Kulgawczyk, S. Pogorzelski, K. Struniawski, M. Zalewska–Adamie, H. BachórzewskaGajewska, S. Dobrzycki
Ocena krótkoterminowego wpływu warunków atmosferycznych na śmiertelność w populacji miasta Białystok (BIA – ACS Registry)
Evaluation of the short-term effect of weather conditions on mortality in the city of Bialystok (BIA – ACS Registry)


483-490
Ł. Kuźma, M. Kulgawczyk, K. Struniawski, S. Pogorzelski, M. Kożuch, H. Bachórzewska-Gajewska, S. Dobrzycki
Czy nabyte zastawkowe wady serca mają płeć? Ocena różnic w epidemiologii oraz rokowaniu odległym w populacji mężczyzn i kobiet
Do acquired valvular heart diseases have sex? Evaluation of gender differences in epidemiology and longterm prognosis.


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

491-494
J. Tarasik, J. Małyszko
Cardiovascular toxicity of oncologic treatment – what do we know by now?
Kardiotoksyczność leczenia onkologicznego – jaka jest nasza dotychczasowa wiedza?


495-497
A. Magiera, W. Penar, C. Klocek
Zmysł węchu psa jako narzędzie w diagnostyce onkologicznej
The sense of dog’s smell as a tool in oncological diagnostic


PRACE KAZUISTYCZNE - CASE REPORTS

498-500
J. Dolipska, M. Krzanowski, K. Krzanowska, M. Kuźniewski
Acute kidney injury caused by rhabdomiolysis secondary to influenza (AH1N1) infection
Ostre uszkodzenie nerek wywołane rabdomiolizą w przebiegu infekcji grypą (AH1N1)