ZASADY OGŁASZANIA PRAC
Przegląd Lekarski jest pismem o charakterze ogólnolekarskim, zamieszcza prace ze wszystkich dziedzin medycyny teoretycznej, doświadczalnej, przede wszystkim jednak klinicznej, jak również materiały z sympozjów, kongresów, artykuły sponsorowane. Publikowane są prace: oryginalne, poglądowe, spostrzeżenia kliniczne, doniesienia z zakresu etyki, deontologii i historii medycyny. Zamieszczane są także streszczenia z prasy zagranicznej, recenzje, notatki kronikarskie, komunikaty oraz listy do Redakcji.

 1. Autorzy otrzymują potwierdzenie nadesłania pracy.


 2. Przyjęcie do druku następuje w oparciu o opinię dwóch Recenzentów. Zarówno Recenzenci jak i Autorzy pozostają wzajemnie nieznani. Recenzentom nie podaje się również ośrodka skąd pochodzi praca. Praca może być zwrócona Autorowi z propozycją przeredagowania zgodnie z uwagami Recenzentów. Prace nie przyjęte Redakcja odsyła Autorom wraz z recenzjami.


 3. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania niezbędnych poprawek i skrótów bez porozumienia się z Autorem.


 4. Warunkiem druku pracy jest odesłanie podpisanej korekty szczotki z dokonanymi poprawkami wyłącznie błędów drukarskich.


 5. Za wydrukowane prace (z wyjątkiem prac zamówionych) nie są wypłacane honoraria.


 6. Prace nie odpowiadające regulaminowi zostaną zwrócone Autorom bez rozpatrzenia merytorycznego.


 7. Warunki płatności za wydrukowanie pracy:
  - do 4 stron: 500zł +VAT
  - każda następna strona: 100zł +VAT
  -strona w kolorze: 300zł +VAT

Zasady przygotowywania prac do druku:
 1. Prace należy nadsyłać na adres Redakcji w trzech egzemplarzach, pisanych jednostronnie, na arkuszach w formacie A-4, z użyciem czcionki "Times New Roman" (12 pkt.) wraz z CD zawierającym wersję elektroniczną artykułu w oprogramowaniu Word 2007 lub drogą elektroniczną:
  E-mail: redakcja@wydplek.com.pl


 2. Tekst pracy powinien być wyraźny a znaczenie użytych skrótów powinno być objaśnione bezpośrednio po ich wprowadzeniu.


 3. Na pierwszej stronie należy podać: tytuł pracy wraz z jego tłumaczeniem na j. angielski, imiona i nazwiska autorów, nazwę jednostki (klinika, zakład, oddział), imię i nazwisko kierownika, adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail, następnie: streszczenie i dodatkowe słowa kluczowe w wersji polskiej i angielskiej.


 4. Tekst pracy oryginalnej powinien być podzielony na:
  Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Omówienie, Wnioski, Piśmiennictwo.


 5. Ryciny należy dołączyć oddzielnie w postaci tiff, jpg (co najmniej 300 DPI) lub w programie Power Point.


 6. Ryciny i tabele należy zamieścić na osobnych stronach (nie w tekście pracy) wraz z tytułem oraz jego angielskim tłumaczeniem.


 7. Piśmiennictwo (od 2014 r.) według kolejności cytowania należy przygotować zgodnie z konwencją międzynarodową, skróty według (Index Medicus) oraz kolejno rok; tom: strony, a w przypadku książek nazwę firmy wydawniczej, miejsce i rok wydania. Każdą pozycję podać w osobnej linii. W przypadku piśmiennictwa w wykazie należy podać: nazwisko Autora/Autorów, inicjały imion. W przypadku większej niż 6 liczby Autorów, należy podać pierwszych pięciu z dopiskiemi wsp. (gdy cytowana praca w j. polskim) lub et al. (w j. angielskim), a następnie pełny tytuł pracy. Np. 10. Autor A, Autor B, Autor C, Autor D, Autor E. et al (lub i wsp): Pełny tytuł pracy. Przegl Lek. 1996; 53: 3-21.


 8. Należy dołączyć oświadczenie wraz z podpisami wszystkich autorów oraz kierownika, że praca nie była dotychczas publikowana. Podpis kierownika jest równoznaczny ze zgodą na opublikowanie.


 9. Po akceptacji do druku prawa autorskie zostają przekazane przez Autorów - Redakcji Przeglądu Lekarskiego.


Kolegium Redakcyjne